Tarkastuslaitokset


Tarkastus on vaatimustenmukaisuuden määrittämistä joko määriteltyjen tai yleisten vaatimusten perusteella. Tarkastuksen kohteena voi olla tuote (kone tai laite), prosessi tai asennus (laitteisto).

Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa tarkastetun kohteen turvallisuus ja toimivuus. Tyypillisiä esimerkkejä tarkastettavista kohteista ovat hissit, nostolaitteet, erilaiset painelaitteet, mittalaitteet tai sammutus- ja palonilmaisulaitteistot.

Tarkastus voidaan tehdä otettaessa kone, laite tai laitteisto käyttöön (käyttöönottotarkastus), määräajoin toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi (määräaikaistarkastus) tai muutosten yhteydessä (muutostyön tarkastus).

Tarkastuslaitokset jaotellaan akkreditoinnin yhteydessä kolmeen eri tyyppiin A, B ja C. Tyyppi määräytyy tarkastuslaitoksen ja tarkastuksen kohteen keskinäisestä riippuvuussuhteen perusteella. Tyypin A tarkastuslaitokset ovat riippumattomia ja puolueettomia kolmannen osapuolen toimijoita. B-tyypin tarkastuslaitokset ovat erillisiä osia organisaatiossa ja tekevät tarkastuksia vain omalle organisaatiolle tai samaan konserniin kuuluville organisaatioille. C-tyypin tarkastuslaitoksilta ei edellytetä samanlaista erillisyyttä muusta organisaatiosta kuten tyypin B tarkastuslaitoksilta. C-tyypin tarkastuslaitokset voivat lisäksi tehdä tarkastuksia sekä omalle organisaatiolle että ulkopuolisille tahoille. Kaikkien tarkastuslaitosten tulee suorittaa tarkastukset puolueettomasti.​

Akkreditoidun tarkastuslaitoksen toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausumassa.

Tarkastuslaitosten akkreditointivaatimus on standardi SFS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Akkreditoitujen tarkastuslaitosten käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa IXXX. Tunnus sisältää myös tarkastuslaitoksen riippumattomuutta kuvaavan tyypin (A, B tai C).

 

 


 

vaatimustenmukaisuus; tarkastuslaitos; tarkastus; akkreditointitunnus