Sisäänkirjautuminen

Tarkastuslaitokset

​​​​​​​​​​Tarkastus on vaatimustenmukaisuuden määrittämistä joko määriteltyjen tai yleisten vaatimusten perusteella. Tarkastuksen kohteena voi olla tuote (esim. kone tai laite), prosessi tai asennus (esim. laitteisto). Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa tarkastetun kohteen turvallisuus ja toimivuus. Tyypillisiä esimerkkejä tarkastettavista kohteista ovat hissit, nostolaitteet, erilaiset painelaitteet, mittalaitteet tai sammutus- ja palonilmaisulaitteistot.​

Tarkastus voidaan tehdä otettaessa kone, laite tai laitteisto käyttöön (käyttöönottotarkastus), määräajoin toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi (määräaikaistarkastus) tai muutosten yhteydessä (muutostyön tarkastus).

Tarkastuslaitokset jaotellaan akkreditoinnin yhteydessä kolmeen eri tyyppiin A, B ja C. Tyyppi määräytyy tarkastuslaitoksen ja tarkastuksen kohteen keskinäisestä riippuvuussuhteen perusteella. Tyypin A tarkastuslaitokset ovat riippumattomia ja puolueettomia kolmannen osapuolen toimijoita. B-tyypin tarkastuslaitokset ovat erillisiä osia organisaatiossa ja tekevät tarkastuksia vain omalle organisaatiolle tai samaan konserniin kuuluville organisaatioille. C-tyypin tarkastuslaitoksilta ei edellytetä samanlaista erillisyyttä muusta organisaatiosta kuten tyypin B tarkastuslaitoksilta. C-tyypin tarkastuslaitokset voivat lisäksi tehdä tarkastuksia sekä omalle organisaatiolle että ulkopuolisille tahoille. Kaikkien tarkastuslaitosten tulee suorittaa tarkastukset puolueettomasti.​

Akkreditoidun tarkastuslaitoksen toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkila​usumassa (pdf, latautuu laitteelle).​

Lue lisää tarkastuslaitoksista ja ilmoitetuista laitoksista​ verkkosivuillamme julkaistusta artikkelista​.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 4.4.2024​)

Tarkastuslaitosten akkreditointivaatimuksena on:

SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle

Tarkastuslaitosten toimintaan liittyviä velvoittavia oppaita

Tarkastuslaitosten toimintaan liittyviä ohjaavia oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä tarkastuslaitosten ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoituun toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista.

Tarkastuslaitosten toimi​ntaa tukevat FINASin julkaisut

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi raporteissaan.

Akkreditoitujen tarkastuslaitosten käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa IXXX. Tunnus sisältää myös tarkastuslaitoksen riippumattomuutta kuvaavan tyypin (A, B tai C).​

FINAS-tunnus, alla teksti IXXX (EN ISO/IEC 17020) (Tyyppi A / Type A) 


 

vaatimustenmukaisuus; tarkastuslaitos; tarkastus; akkreditointitunnus

 Lomakkeita


HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa​​ on ongelmia, lataa tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna linkki nimellä' / Tallenna kohde levylle / Lataa linkitetty tiedosto​.​​