Kontrollorgan


​Kontroll innebär att överensstämmelse med kraven fastställs antingen utifrån specificerade eller allmänna krav. Kontrollens objekt kan vara en produkt (maskin eller anordning), en process eller en installation (anläggning).

Syftet med kontrollen är att säkerställa det kontrollerade objektets säkerhet och funktionalitet. Typiska exempel på objekt som kontrolleras är hissar, lyftanordningar, olika tryckanordningar, mätinstrument eller släcknings- och brandlarmanläggningar.

Kontroll kan utföras när en maskin, anordning eller anläggning tas i bruk (idrifttagningsbesiktning), med regelbundna intervaller för att säkerställa funktionalitet och säkerhet (återkommande besiktning) eller i anslutning till ändringar (inspektion av ändringsarbete).

Kontrollorgan indelas vid ackreditering i tre olika typer, A, B och C. Typen fastställs utifrån det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan kontrollorganet och kontrollens objekt. Kontrollorgan av typ A är oberoende och opartiska tredje parter. Kontrollorgan av typ B är separata delar i organisationen och utför kontroller endast för den egna organisationen eller för organisationer som tillhör samma koncern.

Kontrollorgan av typ C förutsätts inte vara separata från den övriga organisationen på samma sätt som kontrollorgan av typ B. Kontrollorgan av typ C kan dessutom göra kontroller både för den egna organisationen och för externa aktörer.

Verksamhetssystemet för ett ackrediterat kontrollorgan motsvarar de krav som ställs på ett verksamhetssystem enligt standarden ISO 9001. Motsvarigheten har fastställts i ett gemensamt uttalande av de internationella organisationerna i branschen ISO, ILAC och IAF.

Ackrediteringskravet för kontrollorgan är standarden SFS/EN ISO/IEC 17020:2012.

Ackrediterade kontrollorgan använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen IXXX. Ackrediteringsmärken innehåller också en typ som beskriver inspektionsorganets oberoende (A, B eller C).

IXXX
 

Ackrediteringskravet; kontrollorgan