Kalibrointilaboratoriot

​​​​​​Kalibroinnilla tarkoitetaan määritelmän mukaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla spesifioiduissa olosuhteissa saadaan määritettyä mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys.

Kalibrointi on määrävälein tehtävä toimenpide, jolla varmistetaan käytettävien mittalaitteiden toimintakunto ja samalla varmistetaan, että tiedetään kuinka paljon mittaukseen käytetty laite "näyttää väärin". Kalibrointi on siis osa tulosten oikeellisuuden varmistamista. Asiakkaan ja laboratorion välinen asia on sopia, kuuluuko mittalaitteen virittäminen näyttämään oikein toimeksiantoon vai ei.

Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden tehtävänä on jäljitettävyyden siirto eli ilmaista mittaustuloksen tai asiakkaan käyttämän mittanormaalin yhteys ilmoitettuihin referensseihin (yleensä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin) sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien ketjuun kuuluvien vertailujen epävarmuudet. Mittausepävarmuus puolestaan on mittaustulokseen liittyvä parametri, joka kuvaa mittaussuureen arvojen oletettua vaihtelua. Mittausepävarmuuden suuruus vaikuttaa tuloksen hyväksymisrajoihin ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. mittauksen kohde, mittalaite, mittaaja, mittausmenetelmä ja mittauksen ajankohtana vallitsevat ympäristöolosuhteet.

Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot kalibroivat mittalaitteita hyvin moniin suurealueisiin liittyen. Tällaisia ovat esim. erilaiset sähkösuureet, paine, lämpötila, pituus, tilavuus, massa, voima ja kovuus.

Akkreditoidun kalibrointilaboratorion toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausumassa .

Kalibrointien metrologisen jäljitettävyyden tärkeys ja merkittävyys on tunnistettu kansainvälisessä julkilausumassa. Julkilausuman viesti on, että mittaustulosten vertailtavuus ja hyväksyttävyys varmistetaan ainoastaan mittaustulosten metrologisella jäljitettävyydellä kansainvälisesti hyväksyttyihin referensseihin. Julkilausuman ovat allekirjoittaneet metrologian, akkreditoinnin ja standardisoinnin kansainväliset organisaatiot BIPM, OIML, ILAC ja ISO.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 3.1.2023)

Kalibrointilaboratorioiden akkreditointivaatimuksena on:

​SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset  (julkaistu lokakuussa 2017)

Kalibrointilaboratorioiden toimintaan liittyviä velvoittavia oppaita

Kalibrointilaboratorioiden toimintaan liittyviä ohjaavia oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä kalibrointilaboratorioiden ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoituun toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista. Kalibrointitoimintaan liittyviä oppaita julkaisee lisäksi EURAMET e.V. (European Association of National Metrology Institutes). Oppaat ovat saatavilla osoitteesta www.euramet.org.

Kalibrointilaboratorioiden toimintaa tukevat FINASin julkaisut

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käyt​etään, kun akkreditoitu toimijaa viittaa akkreditointiin esim. raporteissaan.

Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa KXXX.

 

FINAS-tunnus, alla teksti KXXX (EN ISO/IEC 17025) 


 

akkreditointivaatimus; laboratorio; kalibrointi

 Lomakkeita

HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa on ongelmia, tallenna tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna kohde nimellä'.​