Kalibrointilaboratoriot


Kalibroinnilla tarkoitetaan määritelmän mukaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla spesifioiduissa olosuhteissa saadaan määritettyä mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys.

Kalibrointi on määrävälein tehtävä toimenpide, jolla varmistetaan käytettävien mittalaitteiden toimintakunto ja samalla varmistetaan, että tiedetään kuinka paljon mittaukseen käytetty laite ”näyttää väärin”. Kalibrointi on siis osa tulosten oikeellisuuden varmistamista. Asiakkaan ja laboratorion välinen asia on sopia, kuuluuko mittalaitteen virittäminen näyttämään oikein toimeksiantoon vai ei.

Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden tehtävänä on jäljitettävyyden siirto eli ilmaista mittaustuloksen tai asiakkaan käyttämän mittanormaalin yhteys ilmoitettuihin referensseihin (yleensä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin) sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien ketjuun kuuluvien vertailujen epävarmuudet. Mittausepävarmuus puolestaan on mittaustulokseen liittyvä parametri, joka kuvaa mittaussuureen arvojen oletettua vaihtelua. Mittausepävarmuuden suuruus vaikuttaa tuloksen hyväksymisrajoihin ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. mittauksen kohde, mittalaite, mittaaja, mittausmenetelmä ja mittauksen ajankohtana vallitsevat ympäristöolosuhteet.

Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot kalibroivat mittalaitteita hyvin moniin suurealueisiin liittyen. Tällaisia ovat esim. erilaiset sähkösuureet, paine, lämpötila, pituus, tilavuus, massa, voima ja kovuus.

Akkreditoidun kalibrointilaboratorion toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausumassa​.

Kalibrointien metrologisen jäljitettävyyden tärkeys ja merkittävyys on tunnistettu kansainvälisessä julkilausumassaJulkilausuman viesti on, että mittaustulosten vertailtavuus ja hyväksyttävyys varmistetaan ainoastaan mittaustulosten metrologisella jäljitettävyydellä kansainvälisesti hyväksyttyihin referensseihin. Julkilausuman ovat allekirjoittaneet metrologian, akkreditoinnin ja standardisoinnin kansainväliset organisaatiot BIPM, OIML, ILAC ja ISO.

Kalibrointilaboratorioiden akkreditointivaatimus on standardi SFS/EN ISO/IEC 17025:2017. Lisäksi akkreditoituja kalibrointilaboratorioita koskee olennaisena osana mittausepävarmuuden laskentaan ja ilmoittamiseen liittyvä velvoittava opas EA-4/02 M: 2013. Kalibrointilaboratorioiden edellytetään yhtenä laadunvarmistustoimenpiteenään osallistuvan myös vertailumittauksiin. FINASin arviointiperiaate A2 esittää periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinneille.

Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa KXXX.

 

 


 

akkreditointivaatimus; laboratorio; kalibrointi