Sisäänkirjautuminen

Todentajat

​​​​​​​​​Päästökauppatodentaminen on osa Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmää. Todentajaorganisaatiot todentavat ja vahvistavat kasvihuonekaasujen päästöraporttien tiedot.

Päästökaupan tarkoituksena on, että teollisuus- ja energiantuotantolaitosten sekä Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt pysyvät koko EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton rajoissa. Päästölupa tarvitaan mm. seuraavilla aloilla kaukolämpöverkot (polttoaineen poltto laitoksessa), mineraaliöljyn jalostus, rauta/teräs tuotanto, massa/paperi valmistus.

Energiavirasto tarkkailee päästöjä päästöluvan mukaisesti.

Päästökaupparekisterissä on kaikki EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat toiminnanharjoittajat. Jokainen päästöluvan omaava toimija on päästökaupparekisterissä.​

Sähkön tuotantotuen todentamisessa tuotantotukea maksetaan syöttötariffina tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvalle sähkön tuotannolle. Todentaja varmentaa voimalaitoksen vuosituotantoarvion ja sen, täyttääkö voimalaitos tuotantotukilaissa säädetyt edellytykset. Todentajan tehtävänä on myös varmentaa voimalaitoksen tuotantoselvitys tukeen oikeuttavan sähkön määrästä ja vastaako sähkön tuottajan soveltama seurantajärjestelmä Energiaviraston hyväksymää seurantasuunnitelmaa.

Kestävyyskriteeritodentamisessa todentajan tehtäviin kuuluvat biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottajan ns. kestävyysjärjestelmän tarkastaminen ja kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen säännöllisin väliajoin Energiaviraston hyväksymispäätöksen mukaisesti. Taloudellista tukea saavat biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottajat, jotka edistävät uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä RES-direktiivin mukaisesti.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 19.1.2024)

Todentajien akkreditointivaatimuksena on kaikille todentajille (pois lukien EMAS-todentaminen):


SFS-EN ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies.

Lisäksi vaatimuksena käytetään päästökauppatodentamisessa:

Yhdessä standardin SFS-EN ISO/IEC 17029:2019​ kanssa:

  • SFS-EN ISO 14065:2021 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information. Kasvihuonekaasut. Yleiset periaatteet ja vaatimukset ympäristöinformaation varmentajille ja todentajille. ​​

  • EU asetus 2018/2067 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/8​7/EY (pdf) tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista​​

Päästökauppatodentamiseen liittyviä muita vaatimuksia:

Päästökauppatodentamiseen liittyviä ohjaavia oppaita:

Lisäksi vaatimuksena käytetään päästökaupan ilmaisjaossa:

Yhdessä standardin SFS-EN ISO/IEC 17029:2019 kanssa:

  • EU 2019/331 Asetus päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien siirtymäsäännösten määrittämisestä

Lisäksi vaatimuksena käytetään Sähköntuotantotukitodentamisessa:

Yhdessä standardin SFS-EN ISO/IEC 17029:2019​ kanssa:

Lisäksi vaatimuksena käytetään Kestävyyskriteeritodentamisessa:

Yhdessä standardin SFS-EN ISO/IEC 17029:2019​ kanssa​:

  • RES-direktiivi 2018/2001/EY
  • Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi raporteissaan.

Akkreditoitujen todentajien käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa VBXX.

FINAS-tunnus, alla teksti VBXX (EN ISO 14065) 

EMAS-t​odentajat

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on erityyppisille organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä. Sen avulla organisaatio voi myös osoittaa ympäristönsuojelunsa tason kehittymisen. Järjestelmä on käytössä Euroopan unionissa ja ETA-maissa ja on avoin kaiken kokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Vaatimukset ja oppaat ​(päivitetty 13.11.2020)

EMAS-Todentajien akkreditointivaatimuksena on:

Yhdessä standardin SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 kanssa:

  • ​EU asetus 1221/2009 (pdf) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)

EMAS-todentamiseen liittyviä ohjaavia oppaita

Euroopan komissio on julkaissut EMAS-järjestelmään liittyvän käsikirjan, joka sisältää käytännön neuvoja EMAS-järjestelmästä kiinnostuneille organisaatioille. Lisäksi on laadittu alakohtaisia viiteasiakirjoja.

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi raporteissaan. 

Akkreditoitujen EMAS-todentajien käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumeron on muotoa FI-V-000X. 

todentajat; akkreditointi; akkreditointitunnus

 Lomakkeita


HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa​​ on ongelmia, lataa tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna linkki nimellä' / Tallenna kohde levylle / Lataa linkitetty tiedosto​.​​