Todentajat


Päästökauppatodentaminen
on osa Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmää. Järjestelmä perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/87/EY ja siihen liittyviin asetuksiin kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnitietokilometrien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (EU) N:o 600/2012 sekä kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EU) N:o 601/2012. Todentajaorganisaatiot todentavat ja vahvistavat kasvihuonekaasujen päästöraporttien tiedot.

Sähkön tuotantotuen todentaminen perustuu lakiin uusituvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) ja lain nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen (1397/2010). Tuotantotukea maksetaan syöttötariffina tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvalle sähkön tuotannolle. Todentaja varmentaa voimalaitoksen vuosituotantoarvion ja sen, täyttääkö voimalaitos tuotantotukilaissa säädetyt edellytykset. Todentajan tehtävänä on myös varmentaa voimalaitoksen tuotantoselvitys tukeen oikeuttavan sähkön määrästä ja vastaako sähkön tuottajan soveltama seurantajärjestelmä Energiaviraston hyväksymää seurantasuunnitelmaa.

Kestävyyskriteeritodentaminen perustuu lakiin biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013). Lailla saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä RES-direktiivin (2009/28/EY) mukaiset kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille. Todentajan tehtäviin kuuluvat biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottajan ns. kestävyysjärjestelmän tarkastaminen ja kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen säännöllisin väliajoin Energiaviraston hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Edellä mainittujen todentajien akkreditoinnissa käytetään vaatimuksena standardia SFS-EN ISO 14065:2013 sekä asianomaisten säädösten vaatimuksia.

Akkreditoitujen todentajien käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa VBXX.

 


EMAS-todentajat

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on erityyppisille organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä. Järjestelmä on avoin kaiken kokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta. FINASin asiakkaana on kaksi akkreditoitua EMAS-todentajaa.  

EMAS-todentajien akkreditointivaatimus on  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY N:o 1221/2009 organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)
 
Akkreditoitujen EMAS-todentajien käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumeron on muotoa FI-V-000X.


 

todentajat; akkreditointi; akkreditointitunnus