Päätöksin ja lausuntoihin liittyvät valitukset, toimintaan ja arviointiprosessiin liittyvät valitukset ja asiakaspalaute


FINAS sitoutuu käsittelemään toimintaansa kohdistuvat oikaisuvaatimukset ja valitukset viivytyksettä, riippumattomasti ja puolueettomasti.

Jos asiakas toteaa, että FINASin akkreditointia koskevassa päätöksessä tai sen liitteissä, tai arviointilausunnossa on oikaisua vaativa virhe, siitä tulee ilmoittaa FINASille (akkreditointi (at) finas.fi). FINAS käsittelee päätöstä koskevan valituksen. Tämän lisäksi FINASin akkreditointia koskevasta päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus hallintomenettelyä käyttäen. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevat ohjeet ovat akkreditointipäätöksen liitteenä sekä saatavissa FINASista

FINAS toivoo saavansa palautetta toiminnastaan. Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta arviointiprosessin toteutuksesta, arviointiryhmän toiminnasta, arvioinnin raportoinnista ja muista FINASin toimintaan liittyvistä asioista. Palautetta voi antaa vapaamuotoisesti kirjallisesti tai suullisesti (sähköpostitse palautteet osoitteeseen akkreditointi (at) finas.fi). Kaikki asiakaspalautteet huomioidaan FINASin toiminnan kehittämisessä.

 

valitus; oikaisuvaatimus; palaute