Sisäänkirjautuminen

Tarkastuslaitoksen ja ilmoitetun laitoksen pätevyyden osoittaminen akkreditoinnilla

12.12.2022
Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa tarkastetun kohteen turvallisuus ja toimivuus. Tyypillisiä esimerkkejä tarkastettavista kohteista ovat hissit, nostolaitteet, erilaiset painelaitteet, mittalaitteet tai sammutus- ja palonilmaisulaitteistot.

​​Tarkastuslaitokselta vaaditaan hyväksyntään yleisesti seuraavaa:

Suomeen rekisteröity oikeushenkilö
ammattitaitoinen henkilökunta
toiminnan edellyttämät välineet, laitteet ja järjestelmät
tarkastustodistusten tallennus- ja ylläpitojärjestelmä
toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus sekä puolueettomuus
toiminnan ja vastuiden laajuuden mukainen vastuuvakuutus.
 
Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen, on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

Tarkastuslaitosten akkreditointivaatimuksena on SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle. Vaatimusten täyttymisen tarkastuslaitos osoittaa FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoinnilla. FINASin suorittama arviointi koostuu arvioinnista keskeisiin toimipaikkoihin ja muista arviointitoimenpiteistä kuten mahdollisesta kenttätoiminnan seurannasta.  FINAS laatii neljän vuoden akkreditointikautta koskevan arviointisuunnitelman.  Määräaikaisarviointeja tehdään pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Esimerkiksi Tukes hyväksyy tarkastuslaitoksia laitteiden ja laitteistojen tarkastuksiin sekä henkilösertifiointiin usealla toimialalla. Tukesin hyväksyntä perustuu pääsääntöisesti akkreditointiin. Tukes valvoo tarkastuslaitosten toimintaa. Tarkastuslaitokset lähettävät vuosittain Tukesille toimintakertomuksen tarkastustehtävien hoitamisesta. 
 

Tarkastustoiminta ja hyvän hallinnon periaatteet

Perustuslaki (124 §) antaa mahdollisuuden siirtää hallintotehtäviä valtion virastoilta ja yksittäisiltä virkamiehiltä myös valtionhallinnon ulkopuolisille organisaatioille. Tehtävien siirto voidaan tehdä ainoastaan lailla tai lain nojalla. Julkisesta hallintotehtävästä on kyse muun muassa silloin, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat yksityisten henkilöiden tai yritysten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja etuihin. Esimerkiksi tarkastustoiminnassa tehtävät päätökset ovat tällaisia. 

Mitä asioita on huomioitava julkisten hallintotehtävien hoidossa, on lyhyesti kuvattu seuraavassa yhteenvedossa: 
Maksuton yleisneuvonta, yleisluontoisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaaminen
Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kirjallinen ja suullinen kielenkäyttö
Salassa pidettävien tietojen erottaminen julkisista tiedoista asiakirjoissa
Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen
Siitä huolehtiminen, että henkilöstö tuntee julkisuussäännökset / vaitiolovelvollisuuden ja noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa
Asiakirjojen asianmukainen arkistointi ja asiakirjojen säilytysaikojen määrittely
Valmius palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi
Sähköisten asiointipalvelujen tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan
Päätöksiin mukaan muutoksenhakuohjeet
Yhteydenpito valvovaan viranomaiseen
 
Hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista arvioidaan akkreditointivaatimusten kautta ja kiinnitetään huomiota, miten toteutuvat selkeä raportointi ja lausunnot vaatimustenmukaisuudesta, asiakaspalvelun periaatteet ja asiakaspalautteet, asiakirjojen ja tallenteiden hallinta. Lisätietoa hallintotehtävien siirrosta ja julkisia hallintotehtäviä tekevien toimijoiden akkreditoinnista löytyy aiemmin julkaistusta artikkelista Julkisia hallintotehtäviä tekevien toimijoiden akkreditointi (finas.fi)

Ilmoitettu laitos 

Ilmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Arviointitehtävät liittyvät tiettyjen tuotteiden saattamiseen markkinoille. Nämä arviointilaitokset suorittavat tehtäviä, jotka on määritetty kyseisen tuotteen tuotelainsäädännössä. EU-lainsäädännössä määritellään myös, tarvitaanko tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin kolmatta osapuolta eli ilmoitettua laitosta. Ilmoitetun laitoksen pätevyys osoitetaan ensisijaisesti akkreditoinnilla.
Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion komissiolle ilmoittama toimija, jolla on lupa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja nimeävästä viranomaisesta on säädetty laissa. Nimeävä viranomainen vastaa ilmoitettujen laitosten tietojen viemisestä Euroopan komission ylläpitämään NANDO tietojärjestelmään (linkki EU-komission sivulle). 

Viranomainen hyödyntää nimeämisessä FINAS-akkreditointipalvelun tekemää akkreditointia toimijalle.
Nimeävä viranomainen ilmoitettujen laitosten osalta Suomessa on tyypillisesti ministeriö ja eroaa näin ollen kansallisen lainsäädännön mukaisten tarkastuslaitosten valvovasta viranomaisesta. Esimerkiksi Ympäristöministeriö toimii ilmoittavana viranomaisena rakennustuotteiden ilmoitettujen laitosten osalta.​​