Ilmoitetut laitokset

Ilmoitetut laitokset liittyvät tuotteiden saattamiseen markkinoille EU:n alueella. Jos markkinoille tuleva tuotteelle on asetuttu erityisiä vaatimuksia turvallisuuden, terveyden tai ympäristönsuojelun osalta, voidaan lainsäädännössä edellyttää kolmannen osapuolen arviointia. Tällaisen vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin tekee ilmoitettu laitos.

​​​​ 

Ilmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Arviointitehtävät liittyvät tiettyjen tuotteiden saattamiseen markkinoille. Nämä arviointilaitokset suorittavat tehtäviä, jotka on määritetty kyseisen tuotteen tuotelainsäädännössä. EU-lainsäädännössä määritellään myös, tarvitaanko tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin kolmatta osapuolta eli ilmoitettua laitosta. Ilmoitetun laitoksen pätevyys osoitetaan ensisijaisesti akkreditoinnilla. 

Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion komissiolle ilmoittama toimija, jolla on lupa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja nimeävästä viranomaisesta on säädetty laissa. Nimeävä viranomainen vastaa ilmoitettujen laitosten tietojen viemisestä Euroopan komission ylläpitämään NANDO tietojärjestelmään. Viranomainen hyösyntää nimeämisessä FINAS akkreditointipalvelun tekemää akkreditointia toimijalle.

Ilmoitettu laitos suorittaa yhden tai useamman osan vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmät on jaettu moduuleihin, joiden tekniset menetelmät eroavat toisistaan. Akkreditointi määräytyy laitoksen toiminnan kattamien moduulien perusteella. Moduuleille on myös määritelty ns. ensisijaiset standardit EA:n velvoittavassa oppaassa EA-2/17, joiden mukaan akkreditointia haetaan. Tämän mukaisesti ilmoitettu laitos voi olla akkreditoitu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai sertifiointiorganisaatio.

Arvioinneissa huomioidaan myös ilmoitettujen laitosten horisontaalinen laki 278/2016 sekä kansallinen sektorilaki.

Ilmoitettu laitos; arviointilaitos; akkreditointivaatimus; arviointi