Kontrollanter


Kontrollen av utsläppsrätter
är en del av Europeiska unionens system för utsläppshandel. Systemet baseras på Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen nr 2003/87/EG och på de anknytande förordningarna om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer (EU) nr 600/2012 samt om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp (EU) nr 601/2012. De kontrollerande organisationerna verifierar och bekräftar uppgifterna i rapporterna om utsläpp av växthusgaser.

Kontrollen av stödet till produktion av elektricitet baseras på lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) och på statsrådets förordning som utfärdats med stöd av lagen (1397/2010). Produktionsstöd betalas ut i form av ett inmatningspris till produktion av elektricitet som bygger på vindkraft, skogsflis, biogas och trädbränsle. Kontrollören verifierar kraftverkets uppskattade årsproduktion och uppfyllande av villkoren i lagen om stödet till produktion av elektricitet. Kontrollörens uppgift är också att verifiera kraftverkets produktionsrapport om mängden elektricitet som är berättigad till produktionsstöd och huruvida det uppföljningssystem som elproducenten använder motsvarar den uppföljningsplan som Energiverket godkänt.

Verifiering utifrån hållbarhetskriterier baseras på lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013). Med lagen verkställs hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen i RES-direktivet (2009/28/EG) i den nationella lagstiftningen i Finland. Till kontrollörens uppgifter hör att kontrollera det s.k. hållbarhetssystemet hos en producent av biodrivmedel och flytande biobränslen samt producentens iakttagande av hållbarhetssystemet regelbundet i enlighet med Energiverkets beslut om godkännande.

Som villkor vid ackreditering av de kontrollörer som nämns ovan används standarden SFS-EN ISO 14065:2013 och kraven i relevanta bestämmelser.

Ackrediterade kontrollanter använder ett FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets märke är av formen VBXX.

 

 


EMAS-kontrollanter

EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme) är ett frivilligt miljöhanterings- och revisionssystem för olika slags organisationer. Systemet är öppet för organisationer av alla storlekar oberoende av bransch. FINAS har två ackrediterade EMAS-kontrollanter som kund.

Ackrediteringskravet för EMAS-kontrollanter är Europaparlamentets och rådets förordning EG Nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS-systemet).

Ackrediterade EMAS-kontrollanter använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen FI-V-000X.

 

 

 

kontrollanter; Ackrediteringskravet