Logga in

Kalibreringslaboratorier

​​​​​​Med kalibrering avses åtgärder som, under specificerade förhållanden, fastställer sambandet mellan ett mätinstruments eller ett mätsystems visade storhetsvärden eller värden representerade av ett materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och motsvarande värden förverkligade genom normaler.

Kalibrering är en åtgärd som utförs med regelbundna intervaller för att säkerställa att de använda mätinstrumenten fungerar rätt och för att utreda hur mycket mätinstrumenten ”visar fel”. Kalibrering är således en del av förfarandet för att säkerställa att resultaten är korrekta. Kunden och laboratoriet ska avtala om inställandet av instrumentet så att det visar rätt ingår i uppdraget eller inte.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier har till uppgift att överföra spårbarhet, dvs. uttrycka mätresultatets eller den av kunden använda normalens koppling till de meddelade referenserna (vanligen nationella eller internationella normaler) genom en sådan oavbruten jämförelsekedja där osäkerheten för alla jämförelser i kedjan meddelas. Mätosäkerheten är i sin tur en parameter som anknyter till mätresultatet och som beskriver den antagna variationen i den mätta storhetens värden. Mätosäkerhetens storlek påverkar gränserna för godkännandet av resultatet, och den påverkas bland annat av mätningens objekt, mätinstrumentet, personen som utför mätningen, mätmetoden och de omständigheter som råder i omgivningen vid mättidpunkten.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier kalibrerar mätinstrument i anslutning till mycket varierande storhetsområden. Sådana är bland annat olika storheter för elektricitet, tryck, temperatur, längd, volym, massa, kraft och hårdhet.

Verksamhetssystemet för ett ackrediterat kalibreringslaboratorium motsvarar de krav som ställs på ett verksamhetssystem enligt standarden ISO 9001. Motsvarigheten har fastställts i ett gemensamt uttalande (ladda ner pdf) av de internationella organisationerna i branschen ISO, ILAC och IAF.

Viktigheten och betydelsen av metrologisk spårbarhet av kalibreringar har identifierats i ett internationellt uttalande (ladda ner pdf)​. Budskapet av uttalandet är att jämförbarheten och acceptabiliteten av mätresultat endast kan säkerställas genom metrologisk spårbarhet till internationellt godkända referenser. Uttalandet har undertecknats av internationella organisationer för metrologi, ackreditering och standardisering BIPM, OIML, ILAC och ISO.

Krav och guider (uppdaterad 27.2.2023​)

Kalibreringslaboratorier har följande ackrediteringskrav:

​SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset  (på finska och engelska, publicerad i oktober 2017)​

Kravdokument i anslutning till verksamhet av kalibreringslaboratorier

Vägledande dokument i anslutning till verksamhet av kalibreringslaboratorier

Nedan finns exempel på vägledande dokument för kalibreringslaboratorier. Listan omfattar inte nödvändigtvis alla vägledande dokument för ackrediterad verksamhet. Guider för kalibreringsverksamheten publiceras dessutom av EURAMET e.V. ​(European Association of National Metrology Institutes).​


Ackrediteringsmärket

Ackrediterade organ kan använda ett individualiserat FINAS-ackrediteringsmärke som består av FINAS-logotypen, det ackrediterade organets ackrediteringsnummer samt ackrediteringskravet. FINAS-ackrediteringsmärket används när det ackrediterade organet hänvisar till ackrediteringen till exempel i sina rapporter.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen KXXX.

 KXXX

​ 

laboratorium; kalibrering; Ackrediteringskravet