Kalibreringslaboratorier


Med kalibrering avses åtgärder som, under specificerade förhållanden, fastställer sambandet mellan ett mätinstruments eller ett mätsystems visade storhetsvärden eller värden representerade av ett materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och motsvarande värden förverkligade genom normaler.

Kalibrering är en åtgärd som utförs med regelbundna intervaller för att säkerställa att de använda mätinstrumenten fungerar rätt. Samtidigt kontrollerar man att man vet hur mycket det mätinstrument som används "visar fel". Kalibrering är således en del av förfarandet för att säkerställa att resultaten är riktiga. Kunden och laboratoriet ska avtala om inställandet av instrumentet så att det visar rätt ingår i uppdraget eller inte.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier har till uppgift att överföra spårbarhet, dvs. uttrycka mätresultatets eller den av kunden använda normalens koppling till de meddelade referenserna (vanligen nationella eller internationella normaler) genom en sådan oavbruten jämförelsekedja där osäkerheten för alla jämförelser i kedjan meddelas. Mätosäkerheten är i sin tur en parameter som anknyter till mätresultatet och som beskriver den antagna variationen i den mätta storhetens värden.  Mätosäkerhetens storlek påverkar gränserna för godkännandet av resultatet, och det påverkas bland annat av mätningens objekt, mätinstrumentet, personen som utför mätningen, mätmetoden och de omständigheter som råder i omgivningen vid mättidpunkten.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier kalibrerar mätinstrument i anslutning till mycket varierande storhetsområden. Sådana är bl.a. olika storheter för elektricitet, tryck, temperatur, volym, massa, kraft och hårdhet.

Verksamhetssystemet för ett ackrediterat kalibreringslaboratorium motsvarar de krav som ställs på ett verksamhetssystem enligt standarden ISO 9001. Motsvarigheten har fastställts i ett gemensamt uttalande av de internationella organisationerna i branschen ISO, ILAC och IAF.

Ackrediteringskravet för kalibreringslaboratorier är standarden SFS/EN ISO/IEC 17025:2017.

Dessutom omfattas ackrediterade kalibreringslaboratorier av guiden EA-4/02 M: 2013, som är en väsentlig del av laboratoriernas förfaranden för beräkning och meddelande av mätosäkerheten. Som en del av kalibreringslaboratoriernas kvalitetssäkring förutsätts att de också deltar i jämförelsemätningar. Principerna för bedömning av laboratoriernas förfaranden för kvalitetskontroll- och jämförelsemätningar presenteras i FINAS bedömningsprincip A2.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen KXXX.

 KXXX

 

laboratorium; kalibrering; Ackrediteringskravet