Sisäänkirjautuminen

FINAS on osallistunut rintasyövän hoidon laadunvarmistusohjelman laatimiseen

10.8.2023
FINAS-päivässä 2023 saimme kuulla EA:n projektityöryhmän vetäjän ja pitkään FINASissa toimineen Tuija Sinervon esityksen rintasyövän hoidon laatuohjelmasta (ECIBC). Tässä tekstissä pureudutaan siihen, mistä laatuohjelmassa on kyse ja miten FINAS on osallistunut ohjelman rakentamiseen.

​​​​​​​​​​​​​​FINAS-akkreditointipalvelu on ollut mukana rakentamassa EU-komission ja Euroopan akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestön (EA) kanssa rintasyövän hoidon laatuohjelmaa (ECIBC) vuodesta 2014 lähtien. EU:n alueella rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja siihen sairastuu vuosittain yli 350 000 naista. EU-komission tekemän selvityksen mukaan rintasyövän hoidon taso ja laatu vaihtelevat kuitenkin EU-maiden välillä. Komissio on asettanut laatuohjelman tavoitteeksi parantaa rintasyövän hoidon laatua ja vähentää siihen liittyvää kuolleisuutta EU:n alueella.

Laatuohjelma koostuu kahdesta osa-alueesta:

  1. Eurooppalaisista oppaista rintasyövän seulonnalle ja taudinmääritykselle
  2. Eurooppalaisesta laadunvarmistusohjelmasta

Tarkoituksena on lisätä luottamusta ja parantaa laatua kaikkien rintasyövän hoidon prosessien osalta. Laadunvarmistusohjelma (2) kattaa täten koko rintasyövän hoitoketjun eli seulonnan, taudinmäärityksen, hoitotoimenpiteet, jälkiseurannan ja palliatiivisen hoidon (elämän loppuvaiheen hoito). Laadunvarmistusohjelmassa määritellään kriteerit ja mittarit, joiden avulla hoidon laatua voidaan parantaa ja mitata.

FINAS on ollut mukana laadunvarmistusohjelman laadinnassa EA:n muodostaman työryhmän jäsenenä (2014–2021) ja vetäjänä (2021–2023). Työryhmä on vastannut sertifioinnin ja akkreditoinnin vaatimusten huomioimisesta laadunvarmistusohjelmaa laadittaessa. Sertifioinnin avulla varmistetaan, että laadunvarmistusohjelman vaatimukset otetaan huomioon rintasyövän hoitoyksiköissä ja kriteereitä noudatetaan työssä. Akkreditoinnilla varmistetaan rintasyöpäyksiköitä sertifioivien sertifiointiorganisaatioiden pätevyys.

Laadunvarmistusohjelma pilotoitiin vuonna 2022 seitsemässä Euroopan maassa. Mukana pilotoinnissa oli kahdeksan rintasyövän hoitoyksikköä, kolme akkreditoitua sertifiointiorganisaatiota, neljä ei-akkreditoitua sertifiointiorganisaatiota ja kaksi akkreditointiorganisaatiota. EA:n työryhmän tehtävänä oli koordinoida pilotointia yhdessä EU-komission tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa ja monitoroida pilotointia seuraamalla sertifiointiorganisaatioiden tekemiä auditointeja rintasyövän hoitoyksiköille.

EA:n työryhmä laati laadunvarmistusohjelman projektin aikana yhteensä 19 opasta ja ohjetta liittyen pilotin suunnitteluun ja toteutukseen sekä projektin loppuraportin. Loppuraportissa esitetään pilotoinnin tulokset ja yhteenveto ehdotetuista parannuksista, jotka perustuvat osallistujilta kerättyyn palautteeseen. Loppuraportin mukaan laadunvarmistusohjelma on käytössä olevien kansainvälisten akkreditointistandardien ja sertifiointiohjelmien mukainen. Raportista käy ilmi, että pilotoinnin hoitoyksiköt pitivät laadunvarmistusohjelmaa hyödyllisenä ja näkivät sen parantavan hoidon laatua. Sertifiointiorganisaatiot näkivät auditointiprosessin toteuttamisen mahdollisena, mutta kaipasivat prosessiin joitakin tarkennuksia ja parannuksia. Akkreditointiorganisaatiot pitivät ohjelmaa akkreditoinnin kannalta mahdollisena. Hoitoyksiköille ja sertifiointiorganisaatioille toivottiin laadunvarmistusohjelmaan liittyvää koulutusta.

Mitä laadunvarmistusohjelman projektissa tapahtuu seuraavaksi? Tulevia vaiheita ovat:

  • Laadunvarmistusohjelman kriteerit laatinut EU-komission työryhmä tekee tarvittavat muutokset ohjelmaan.
  • JRC julkaisee lopullisen laadunvarmistusohjelman.
  • EA validoi laadunvarmistusohjelman ja ottaa sen käyttöön akkreditoinnissa.
  • Akkreditoidut sertifiointiorganisaatiot voivat käynnistää sertifiointitoiminnan hakemalla JRC:ltä rekisteröintiä laadunvarmistusohjelman sertifioinnille.

Laadunvarmistusohjelma on vapaaehtoinen rintasyöpää hoitaville yksiköille. Tavoitteena kuitenkin on, että mahdollisimman moni EU:n maa ja rintasyövän hoitoyksikkö ottaisi ohjelman käyttöönsä. Laadunvarmistusohjelmalla pyritään siihen, että EU:n alueelle saataisiin yhtenäinen laatutaso rintasyövän hoitoon ja yhteneväiset mahdollisuudet päästä hyvän hoidon piiriin.

Rintasyövän hoidon laatuohjelma.jpg

Teksti perustuu Tuija Sinervon aiheesta kirjoittamiin teksteihin ja FINAS-päivän esitykseen, joiden käyttämiseen tekstissä on saatu lupa. 

Haluatko lisätietoja aiheesta? Käy tutustumassa rintasyövän hoidon laatuohjelmaan (ECIBC) EU-komission verkkosivuilla.

Huom. Sinervon esityksen diat FINAS-päivältä voi pyytää sähköpostilla osoitteesta akkreditointi@finas.fi.

​​