Sisäänkirjautuminen

Kansainvälinen akkreditointi varmistaa tulosten maailmanlaajuisen hyväksyttävyyden

15.2.2018
Akkreditoinnilla edistetään kansainvälisten markkinoiden toimivuutta varmistamalla, että akkreditoidun toimijan tuottamien palvelujen laatuun voidaan luottaa. Pätevän akkreditointitoiminnan perustana on yhteisten standardien käyttö sekä akkreditointiorganisaatioiden kansainvälinen yhteistyö, sopimukset ja vertaisarvioinnit.

Tarkasteltaessa akkreditoituna annettuja tuloksia, on kuitenkin hyvä aina selvittää, että akkreditoinnin myöntänyt organisaatio kuuluu kansainvälisiin tunnistamissopimuksiin (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA). Tällöin akkreditoitu toimija voi hyödyntää tuloksiaan muualla maailmassa eikä tarvitse uutta arviointia ja pätevyyden osoitusta toimiessaan eri maissa.

 

Kansainväliset standardit akkreditoinnin kivijalka

FINAS, kuten muutkin akkreditointiorganisaatiot, noudattaa toiminnassaan standardissa ISO/IEC 17011 kuvattuja vaatimuksia.  

Akkreditoitaville toimijoille on omat standardit, joiden vaatimukset täyttämällä toimijat voivat osoittaa pätevyytensä. Esimerkiksi testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset on kuvattu standardissa SFS-EN ISO/IEC 17025 ja vastaavasti tarkastuslaitosten vaatimukset standardissa SFS-EN ISO/IEC 17020. Akkreditointiorganisaatio varmistaa arvioinneissa, että toimija täyttää standardin vaatimukset ja tulokset ovat luotettavia.

Vaikka akkreditointitoiminnan perusperiaatteet ja vaatimukset on kuvattu näissä kansainvälisissä standardeissa, on standardien teksti kirjoitettu kuitenkin siten, että vaatimusten toteuttaminen on mahdollista monin eri tavoin. Akkreditointiorganisaatiot tekevät yhteistyötä, jolla pyritään varmistamaan, että standardeja tulkitaan yhtenevästi ja tasavertaisesti.

 

Euroopassa yhteistyöstä vastaa EA

Kansainvälisellä yhteistyöllä edistetään akkreditoinnin tunnettuutta ja varmistetaan tulosten hyväksyttävyys maailmanlaajuisesti.

Yhteistyötä toteutetaan Euroopassa akkreditoinnin yhteistyöjärjestön eli EA:n kautta. EU:n komissio on nimennyt EA:n vastaamaan akkreditointijärjestelmästä Euroopassa. Yhteistyötä tehdään monin eri tavoin.

Eri toimialojen yhteneviä toimintatapoja linjataan teknisissä komiteoissa. EA:ssa on kolme teknistä komiteaa:

  • sertifiointikomitea (Certification committee, CC)
  • tarkastuskomitea (Inspection committee, IC)
  • laboratoriokomitea (Laboratory committee, LC)

Teknisillä komiteoilla voi olla erikseen nimettyjä työryhmiä erityisaloille, kuten esimerkiksi kliinisiä laboratorioita, ajoneuvojen tarkastuksia tai elintarvikealan sertifiointia käsittelevät työryhmät.

Eri alojen erityiskysymysten lisäksi EA:ssa on asioita, jotka koskevat useampaa aluetta tai yleisesti akkreditointitoimintaan liittyviä asioita. Näitä käsittelee Horizontal harmonisation committee, HHC. Sopimusasioita ja vertaisarviointien organisointia varten on EA:ssa oma neuvosto, Multilateral agreement council, MAC.

Tarkempi kuvaus EA:n rakenteesta ja kaikista komiteoista löytyy EA:n verkkosivuilta (linkki).

 

Kaksi maailmanlaajuista järjestöä ILAC ja IAF

Kansainvälisellä tasolla akkreditointiorganisaatiot tekevät yhteistyötä kahden järjestön alla.  Laboratorio- ja tarkastuslaitostoiminnan yhteistyöstä vastaa ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Sertifiointitoiminnan akkreditoinnin yhteistyöorganisaatio on IAF (International Accreditation Forum). Järjestöt tekevät jo nyt paljon yhteistyötä ja tulevaisuudessa on odotettavissa ILAC:n ja IAF:n yhdistyminen. Kansainvälisten järjestöjen komiteoiden rakenteet ovat pitkälti samanlaisia kuin vastaavat EA:n komiteat. Vastaavia alueellisia yhteistyöorganisaatiota kuin EA on myös muilla maantieteellisillä alueilla.

 

Vertaisarviointi varmistaa akkreditointien vastaavuuden

Vertaisarviointien tavoitteena on varmistaa akkreditointiorganisaatioiden akkreditointien vastaavuus ja niiden akkreditoimien toimijoiden tulosten luotettavuus. Vertaisarviointia varten kootaan eri akkreditointiorganisaatioista arviointiryhmä, joka arvioi vertaistansa eli toista akkreditointiorganisaatiota.

Vertaisarviointi toteutetaan eurooppalaisella tasolla EA:ssa säännöllisesti neljän vuoden välein.  Jokaiselle arviointikerralle muodostetaan uusi arviointiryhmä. Jos vertaisarvioinnin tulos on positiivinen, akkreditointiorganisaatio pääsee allekirjoittamaan monenkeskisen tunnustamissopimuksen (MLA/MRA-sopimuksen).

Sopimuksen allekirjoittajaosapuolet sitoutuvat siihen, että ne tunnustavat muiden allekirjoittaneiden akkreditointiorganisaatioiden akkreditoimien toimijoiden tulokset yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kerran akkreditoitu toimija voi hyödyntää tuloksiaan muualla maailmassa eikä tarvitse uutta arviointia ja pätevyyden osoitusta toimiessaan eri maissa.

 

Monenkeskiset sopimukset kertovat yhteisten periaatteiden noudattamisesta

EA:ssa monenkeskistä sopimusta nimitetään MLA (Multilateral Agreement) -sopimukseksi. Vastaavasti kansainvälisten järjestöjen sopimukset ovat nimeltään IAF MLA ja ILAC MRA (Mutual Recognition Arrangement).

Kansainväliset järjestöt ILAC ja IAF arvioivat itse alueorganisaatioiden, kuten EA:n, toimintaa ja tukeutuvat alueellisten yhteistyöorganisaatioiden vertaisarviointien tuloksiin yksittäisten akkreditointiorganisaatioiden osalta.

EA on jäsenenä kansainvälisissä järjestöissä (IAF ja ILAC), joten kaikki EA MLA -sopimuksen solmineet akkreditointiorganisaatiot, FINAS mukaan lukien, voivat hakea jäsenyyttä kansainvälisistä organisaatioista ja päästä näin mukaan myös ILAC MRA ja IAF MLA -sopimuksiin.

Muualla maailmassa on vastaavia alueellisia sopimuksia kuin EA MLA, joihin alueen akkreditointiorganisaatiot ensisijaisesti liittyvät. Alueelliset organisaatiot eivät kuitenkaan kata kaikkia maantieteelisiä alueita ja on myös mahdollista, että maa hakee vertaisarviointia suoraan kansainvälisestä kattojärjestöstä eli ILAC:lta tai IAF:ltä.

Akkreditointitulosten hyödyntämisen yhteydessä on hyvä aina varmistaa, että akkreditoinnin myöntänyt akkreditointielin kuuluu johonkin monenkeskiseen sopimukseen. Tällöin akkreditointielimen toiminta on vertaisarvioinnin kautta todettu noudattavan akkreditointiyhteisön yhteisiä periaatteita ja sen edellytykset arvioida päteviä toimijoita on varmistettu.

 

Johtava asiantuntija Jenni Harjuoja, jenni.harjuoja (a) finas.fi

IAF MLA; ILAC MRA; EA MLA