Sisäänkirjautuminen

FINASin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

15.6.2016

Kehittääkseen akkreditointitoimintaa FINAS-akkreditointipalvelu toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn loppuvuodesta 2015. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja siinä kerättiin sekä numeerisia arvosanoja että sanallista palautetta FINASin toiminnasta. Kyselyyn saatiin 97 vastausta kaikilta FINASin toimialoilla toimivilta asiakasryhmiltä.

​Vastausten perusteella yhteistyön FINASin kanssa todetaan toimivan pääasiassa hyvin (kuva 1). kuva1.JPG

Kuva 1. Yhteistyö FINASin kanssa toimii hyvin.
1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Arviointiryhmän osaaminen ja ammattitaito saavat myös kiitosta asiakkailta (kuva 2).kuva2.JPG 

Kuva 2. Arviointiryhmän jäsenet ovat osaavia ja toimivat ammattitaitoisesti
1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Numeerisista vastauksista eniten hajontaa on väittämässä, jossa arvioitiin asioiden käsittelyä FINASissa (kuva 3).
kuva3.JPG

Kuva 3. Asiani käsitellään FINASissa ajallaan ja tehokkaasti
1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Muiden arvioitujen osa-alueiden osalta sekä arvioinnin toteutusta että sisältöä pidetään pääosin hyvänä. Tärkeimmiksi akkreditoinnin hyödyiksi koetaan hyöty oman toiminnan ylläpidon ja kehityksen kannalta (82% vastaajista), toiminnan laadun parantuminen (60% vastaajista) sekä hyöty kotimaisissa asiakassuhteissa, tilausten hankinnassa ja tutkimushankkeissa (56% vastaajista). 

Sanallisten palautteiden mukaan yhteistyötä FINASin kanssa pidetään osaavana, sujuvana ja rakentavana. Arviointeja pidetään hyödyllisinä siten, että toimijat saavat eväitä oman toimintansa kehittämiseen. Kehityskohteiksi tunnistettiin arviointiryhmän jäsenten toiminnan edelleen harmonisointi sekä arviointiprosessin eri vaiheiden aikataulujen parempi hallinta. Tiedotukselta ja koulutukselta toivotaan mm. ajantasaista tietoa standardimuutoksista sekä akkreditoinnin tunnettuuden parantamista.

Arviointien harmonisointi on noussut entistäkin tärkeämmäksi FINASin toiminnan laajentuessa useille uusille alueille, ja samanaikaisesti arviointityöhön on perehdytetty paljon uusia asiantuntijoita. Asiantuntijoiden perehdytystä tullaan parantamaan ja käyttöön otetaan uusia tiedonhallinnan työkaluja. Arviointiprosessien aikataulujen hallinnassa on ollut haasteita viimeisen vuoden aikana FINASin toimintaympäristöön ja henkilöstöön kohdistuneiden muutosten takia. Asiaa on käsitelty mm. Akkreditointiasiain valtuuskunnan ja ohjaavan ministeriön TEMin kanssa ja tilanteen parantamiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma.  

Keräämme asiakaspalautetta myös arviointikäyntien yhteydessä ja otamme mielellämme vastaan myös muuta palautetta toiminnastamme.

 

Lisätietoja:  

Johtaja Risto Suominen, etunimi.sukunimi (at) finas.fi

kysely; asiakastyytyväisyys; akkreditointi