Sisäänkirjautuminen

Arviointiryhmän riippumattomuus, puolueettomuus ja luottamuksellinen toiminta

31.1.2020
FINASin pääarvioijat ovat virkamiehiä ja toimivat virkavastuulla. Virkamiehiä koskevat tietyt vaatimukset, joilla varmistetaan toiminnan riippumattomuus ja puolueettomuus. Vastaavat vaatimukset on huomioitu myös teknisten arvioijien sopimuksissa. Sopimuksessa on huomioitu riippumattomuus- ja puolueettomuusvaatimusten lisäksi luottamuksellisuuteen liittyviä vaatimuksia.

FINASin arviointiryhmä koostuu tyypillisesti FINASin henkilökuntaan kuuluvasta pääarvioijasta sekä yhdestä tai useammasta teknisestä arvioijasta (asiantuntijasta). Siinä missä FINASin pääarvioija virkamiehenä noudattaa tiettyjä virkamiehille määriteltyjä lakeja, teknisiä arvioijia (asiantuntijoita) ​ sitovat FINASin ja arvioijan välinen sopimus.  Artikkeli kuvaa miten FINASin toiminta kolmannen osapuolen riippumattomana akkreditointielimenä on varmistettu.

Virkamieslaissa (750/94) on määritelty, että virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen taikka viranomaiseen. Lisäksi muut tehtävät, esimerkiksi sivutoimet tai yhdistyksissä toimiminen, eivät saa olla ristiriidassa virkatehtävien kanssa. Sivutoimet eivät myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen virkatehtävien hoidossa tai olla kilpailevaa toimintaa, joka voi vahingoittaa työnantajaa.

Virkamiehiä koskevat myös erilaiset hyvän hallinnon periaatteet, jotka on kirjattu hallintolakiin (434/03).  Teknisten arvioijien (asiantuntijoiden) kanssa on tehty sopimukset, joissa he sitoutuvat noudattamaan myös näitä samoja periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu, että arviointitoimintaan liittyen pääarvioija tai tekninen arvioija (asiantuntija) ei osallistu arviointeihin, joihin hän on esteellinen. Esteellisyys syntyy mm. sukulaisuussuhteista arvioitavaan kohteeseen tai jos puolueettomuus vaarantuu muusta erityisestä syystä. Tällaisia syitä ovat mm. erityinen hyöty tai haitta kuten kilpailutilanteessa tai läheisessä yhteistyökumppanuudessa voi syntyä.

FINAS noudattaa myös lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99), jossa määritellään mm. viranomaisen vaitiolovelvollisuus. FINASin ja arvioijan välisessä sopimuksessa on myös määritelty toiminnan julkisuudesta. Tämän sopimuksen puitteissa, arvioija sitoutuu pitämään salassa kaikki arvioinnin yhteydessä toimielimestä saamansa tiedot. Salassapidon lisäksi myös saatujen tietojen käyttö yksityiseksi hyödyksi on kielletty. Edellä mainitut velvoitteet ovat voimassa tämän yleissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin. Arvioijan toimielimestä laatima arviointiseloste ja muut vastaavat selvitykset ovat FINAS-akkreditointipalvelun omaisuutta. Tietojen luovuttamisesta päättää FINAS-akkreditointipalvelu.

virkavastuu; Arvioija; Pääarvioija; riippumattomuus; puolueettomuus; luottamuksellisuus