Ovatko kulutustavarat turvallisia – se selviää Tullilaboratorion akkreditoiduilla testausmenetelmillä

21.10.2019
Kesänjuttusarjassa aiheena on akkreditointi, eli pätevyyden toteaminen. Tarkoituksena on selvittää, miksi akkreditointeja tehdään, millaisia toimintoja on akkreditoitu ja mitä hyötyä siitä on viranomaisille, testauslaboratorioille ja heidän asiakkailleen. Toisena vierailukohteenamme on Tullilaboratorio, jossa haastateltavana on laatupäällikkö Arto Mustonen.
Julkaistu 27.6.2019 Tukesin verkkosivuilla       

 

 
 

 

Mitä Tullilaboratorio tekee?

– Tullilaboratorio tutkii maahan tuotavien kasviperäisten elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta sekä kasvisten laatua. Lisäksi tutkimme polttoaineiden laatua ja teemme nimiketutkimuksia. Tutkimme myös laittoman maahantuonnin näytteitä.

– Tullilaboratorio on myös EU:n valvonta-asetuksen mukainen kansallinen vertailulaboratorio usealla elintarviketutkimuksen alueella. Näitä eri tutkimusalueita ovat esimerkiksi elintarvikekontaktimateriaalit, kasvinsuojeluainejäämät, raskasmetallit ja muuntogeenisyys, laatupäällikkö Arto Mustonen kertoo.

 

Mitä Tullilaboratorion testausmenetelmiä on akkreditoitu?

– Meillä on noin 80 akkreditoitua menetelmää koko laboratorion alueella. Käytössä on myös useita mukautuvan pätevyysalueen menetelmiä. Testausalueena ovat elintarviketestaus, materiaali- ja tuotetestaus, forensinen testaus, ympäristötestaus ja rehutestaus.

– Lisäksi osa meidän näytteenotosta on akkreditoitua. Käytännössä näytteet ovat elintarvikkeita, kulutustavaroita ja perinteisiä tullien näytteitä, kuten laittoman tuonnin näytteitä ja nimike- ja polttoainenäytteitä, Mustonen täydentää.

 

Mitä hyötyä akkreditoinneista on ollut?

– Toimintajärjestelmä tuo paljon järjestelmällisyyttä ja systemaattisuutta meidän toimintaamme. Akkreditointi antaa luottamusta meidän tuloksiimme ja osoittaa meidän hallitsevan akkreditoidut menetelmät. Toimintajärjestelmän olemassaololla varmistetaan tulosten oikeellisuutta. EU:n valvonta-asetus vaatii akkreditointia.

 

Onko tulossa uusia testausmenetelmiä, joita on tarkoitus akkreditoida?

– Me käymme jatkuvasti läpi tätä akkreditoitua pätevyysaluetta ja sinne lisätään menetelmiä arviointikäynneillä. Myös mukautuvan pätevyysalueen myötä näihin menetelmiin tulee laajennuksia. Seuraavalla arviointikäynnillä on suunnitteilla hieman normaalia isompi laajennus pätevyysalueeseen. Silloin on tarkoitus laajentaa aika runsaastikin meidän pätevyysaluetta elintarviketutkimuksessa. Sen jälkeen käytännössä kaikki elintarviketutkimuksiin käytettävät menetelmät on akkreditoitu. Pätevyysalue elää tarpeiden mukaan ja välillä sieltä luonnollisesti poistetaankin menetelmiä, Mustonen toteaa.  

 

Mikä on Tullilaboratorio?

Tullilaboratorio on FINASin akkreditoima testauslaboratorio, jonka pätevyysalueeseen kuuluvat kaikki keskeiset laboratorioissa käytettävät tutkimusmenetelmät. Tullilaboratorion pätevyysalueeseen voi tutustua FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.

Tullilaboratorion testauksilla varmistetaan, että Suomeen tuotavat elintarvikkeet ja kulutustavarat ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut vaatimukset. Testausten avulla myös tarkistetaan, että tuotteista annettu tieto on riittävää ja oikeaa, eikä johda kuluttajaa harhaan.

Tullilaboratorio tekee myös tulliselvitykseen ja verotukseen liittyviä tutkimuksia, joiden perusteella määritetään tuotteiden tullinimike. Lisäksi Tullilaboratorio tutkii polttoaineiden laatua sekä huumaus- ja lääkeaineita osana Tullin maahantuonnin valvontaa.

Tullilaboratorion toimintaa arvioi myös EU, sillä laboratorio toimii maa- ja metsätalousministeriön nimeämänä EU:n valvonta-asetuksen mukaisena kansallisena vertailulaboratoriona elintarvike- ja elintarvikekontaktimateriaalitutkimuksissa. Vertailulaboratorioista kerrotaan lisää Tullilaboratorion verkkosivuilla.

Tekstit: Paula Kuusio
Video: Timo Nurmi
Kuvat: Timo Nurmi ja Tullilaboratorio
Lähteet: Tullilaboratorion verkkosivut

Linkkejä:

Akkreditoinneilla varmistetaan elintarviketutkimusten luotettavuus

Akkreditoinneilla lisää luotettavuutta ja kilpailukykyä

viranomainen; akkreditointi