Muutoksia pätevyysalueiden esitystavassa

9.3.2022
Pätevyysalueisiin on kohdistunut useita uudistuksia ja tarkennuksia parin viime vuoden aikana. Taustana tähän ovat uudet vaatimukset akkreditointiorganisaatioille standardin SFS-EN ISO/IEC 17011 vuoden 2017 version käyttöönoton yhteydessä.

​Viimeisimpänä muutoksena tarkennamme testauslaboratorioiden pätevyysalueiden jaottelua uusilla sarakeotsikkotiedoilla. Uusien otsikoiden avulla kuvaamme paremmin erityyppistä testaustoimintaa ja olemme linjassa myös akkreditointiorganisaatioille kohdistettujen uudentyyppisten vaatimusten kanssa. Muutos otetaan asiakkaiden pätevyysalueissa käyttöön sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään ja pätevyysalueita laboratorioille päivitetään. Suurimmassa osassa laboratorioita muutos ei aiheuta pätevyysalueen sisältöön muutoksia. Pätevyysalueita tarkastellaan kuitenkin kokonaisuutena muutoksen yhteydessä ja niistä käydään keskustelua arviointien yhteydessä. Pätevyysalueen sarakkeet on muotoiltu ja nimetty uudelleen oheisen mukaisesti:

 scope otsikot.png

PÄTEVYYSALUE, SCOPE OF ACCREDITATION -otsikon alla kolme saraketta, joista ensimmäisessä sarakkeessa Testatta​​​va materi​aali / tuote, Material/ product tested. Toisessa sarakkeessa Testattava komponentti/parametri/ominaisuus​​, Component/ parameter/ charasteristic tested. Kolmannessa sarakkeessa Testausmenetelmä/ standardi/ tekniikka, Test method/ standard specification/ techniques

​Muita tarkennettuja asioita pätevyysalueissa ovat muun muassa otsikkotason tarkennukset. Useilla toimialoilla toimintoja on ryhmitelty, jolloin väliotsikoita on lisätty ja muokattu. Uudistus liittyy arviointien suunnitteluun ja - kattavuuden osoittamiseen. Uuden ryhmittelyn avulla voidaan teknisten arvioijien osaamista ja arviointia kohdentaa aikaisempaa tarkemmin. Arvioinnin kattavuus varmistetaan suunnittelemalla kohdennukset luotuihin (menetelmä)ryhmiin.   Arvioijaryhmä valitsee ryhmän alta menetelmän/testauksen/tarkastuksen/kalibroinnin, jonka katsotaan edustavan koko ryhmää. Valintaan kohdennetaan toiminnan seuranta, kenttäseuranta tai vertikaaliarviointi, jolloin koko menetelmäryhmä voidaan todeta katetuksi.

Mukautuvien pätevyysalueiden esittämistä on myös tarkennettu. Erityisesti on kehitetty mukautuvia osa-alueita yksilöidyistä pätevyysalueista, jotka ovat rinnastettavissa mukautuvaan pätevyysalueeseen. Tällaisia kokonaisuuksia ovat mm. standardit ilman vuosilukua. Pätevyysalueisiin on tällaisissa tapauksissa tarkennettu, mitä vuosiluvuttomalla merkinnällä tarkoitetaan. Standardista on tyypillisesti tällöin käytössä standardin viimeisin versio, josta vahvistuksen saa tarvittaessa suoraan toimijalta. Arviointikäynnillä arvioidaan ja varmistutaan siitä, että versiohallinta on toteutunut.

Kalibrointitoimialan pätevyysalueisiin on tarkennettu kalibrointi- ja mittauskyvyn (CMC-arvo) kuvaus, joka löytyy kunkin pätevyysalueen lopusta.

​Pätevyysalueisiin liittyviä muutoksista on aiemmin kerrottu seuraavissa artikkeleissa:
Akkreditointitoiminnan vaatimukset määrittelevä ISO/IEC 17011 -standardi päivitetty (finas.fi)
Pätevyysalueiden muutos - elintarvikkeet ryhmitellään viiteen alaryhmään (finas.fi)


pätevyysalue