Sisäänkirjautuminen

Kuka vastaa laadusta?

15.2.2019
Toiminnan hyvä laatu on tärkeää sekä yritysten asiakkaille että yrityksen omalle toiminnalle ja henkilöstölle.

Laadun hallintaa ja parantamista tukevat kansainväliset laadunhallintajärjestelmiä kuvaavat standardit kuten ISO 9001 (Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset). Toiminnan hyvä laatu voidaan osoittaa riippumattomien ja kansainvälisesti sovittujen toimintatapojen (ISO-standardit) mukaisesti toimivien sertifiointiorganisaatioiden auditointien sekä akkreditointiorganisaatioiden pätevyyden arviointien kautta. Jokaisella toimijalla tässä laadunhallintaprosessissa on oma rooli ja vastuu.

1. Yrityksen vastuulla on rakentaa ja ylläpitää laadunhallintajärjestelmää ja huolehtia, että toiminta täyttää jatkuvasti sille asetetut vaatimukset. Vaatimuksia voivat asettaa yrityksen asiakkaat sekä yrityksen toimintaa valvovat viranomaiset käytetyssä laadunhallintajärjestelmässä kuvattujen vaatimusten lisäksi.

2. Sertifiointiorganisaatiot auditoivat yritysten toimintaa sertifioinnissa käytettävien standardien (esim. ISO 9001) vaatimuksia vastaan. Vaatimukset kohdentuvat sekä toiminnan johtamiseen että palvelujen tuottamiseen. Sertifiointiorganisaatioiden vastuulla on yrityksestä kerätyn tiedon perusteella arvioida täyttyvätkö vaatimukset. Yritykset sitoutuvat antamaan sertifiointiorganisaatiolle kaikki auditoinnissa tarvittavat tiedot. On hyvä huomioida, että jos tietoa jätetään kertomatta tai tietoisesti annetaan väärää tietoa, on kyse sopimusrikkomuksesta.

3. Halutessaan sertifiointiorganisaatiot voivat akkreditoinnin avulla osoittaa pätevyytensä ja toimivansa kansainvälisten vaatimusten mukaisesti (ISO/IEC 17021-1 Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset johtamisjärjestelmiä auditoiville ja sertifioiville elimille). Akkreditointiorganisaation vastuulla on arvioida sertifiointiorganisaation pätevyys standardin vaatimuksia vastaan ja myöntää puolueeton tunnustus pätevyydestä. Sertifiointiorganisaatiot sitoutuvat antamaan akkreditointiorganisaatiolle kaikki arvioinnissa tarvittavat tiedot. Vastaavalla tavalla kuin kohdassa 2 jos tietoa jätetään kertomatta tai tietoisesti annetaan väärää tietoa, on kyse sopimusrikkomuksesta.

4. Vastuu on myös yritysten palvelujen käyttäjällä seurata palvelun laatua ja tarvittaessa reklamoida yritystä laatuvaatimusten täyttymättömyydestä.

 

Laatu; akkreditointi; ISO 9001