Sisäänkirjautuminen

Pätevyysalueiden harmonisointi kiinteiden ympäristönäytteiden matriisien osalta

8.8.2023
FINAS on yhtenäistänyt yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa akkreditoiduissa pätevyysalueissa olevia kiinteiden ympäristönäytteiden matriiseja. Tässä kerrotaan taustasta ja perusteluista yhtenäistämistyölle. Lisäksi kerrotaan tulevista toimenpiteistä laboratorioissa, joiden pätevyysalueessa on testattavina matriiseina erilaisia kiinteitä ympäristönäytteitä.
​​​​​​​​​​​FINAS on akkreditoinut noin 30 laboratoriota, jotka tekevät kemiallista ja mikrobiologista testausta kiinteistä ympäristönäytteistä. ​Kun pätevyysalueessa on testattavana materiaalina ympäristönäyte, kyseessä on mukautuva pätevyysalue. Jos pätevyysalue ei ole mukautuva, yksilöidään ympäristönäytematriisi tarkemmin (esim. maanäyte, betoni, tuhka jne.). Kehittämistyöhön ovat vaikuttaneet FINASin EA-vertaisarvioinnissa saamat havainnot koskien yksilöityä ja mukautuvaa pätevyysaluetta. FINASissa on jo aiemmin yhtenäistetty ja jaoteltu vesi-, rehu- ja elintarvikematriisit kuvaavampiin ryhmiin.

Ympäristötestauksen kiinteiden näytematriisien kuvaus pätevyysalueissa vaihtelee suuresti. Esim. ympäristönäyte on matriisina sekä yksilöidyissä että mukautuvissa pätevyysalueissa. Yksilöidyssä pätevyysalueessa tämä matriisi sisältää piilomukautuvuutta, jonka vähentämiseksi FINAS on aloittanut pätevyysalueiden kehittämisen, joka pitää sisällään näytematriisien harmonisoinnin. Harmonisoinnin tarkoituksena on saada paremmin näkyville pätevyysalueisiin, mitä kiinteitä näytematriiseja kuuluu laboratorion palveluihin ympäristötestauksessa.

Matriisien yhtenäistämistä on tehty yhteistoiminnassa FINASin sekä viranomaisista ja laboratorion edustajista kootun työryhmän kanssa. FINAS ja työryhmä ovat laatineet kiinteiden ympäristönäytematriisien listauksen. Listaus on laadittu laboratorioiden avuksi, jotta FINAS voi yhdessä laboratorioiden kanssa harmonisoida pätevyysalueissa olevia näytematriiseja. 

Jatkotoimenpiteet ja asian eteneminen

FINASin toimenpiteet 

  • Pätevyysalueiden muutokset arvioidaan tammikuusta 2024 alkaen arviointien yhteydessä.
  • FINAS pyytää tietoja pätevyysalueen kiinteistä ympäristönäytematriiseista ennakkoon toimitettavan aineiston yhteydessä oheisen listauksen mukaisesti. Listaus harmonisoidut matriisit (pdf)​. 

Laboratorioilta odotetaan

  • Laboratorion tulee analysoida, mille kiinteille ympäristönäytematriiseille sillä on pätevyys ja mihin pätevyys perustuu. 
  • Laboratoriolta ei pyydetä vanhaa validointidataa eikä edellytetä lisävalidointeja.
  • Pätevyysalueessa voidaan kuvata testattava matriisi myös suppeammin (esim. hiekka vrt. maanäyte).
  • Laboratorion tulee laatia ehdotus tarkennetusta pätevyysalueesta. Lataa lomake (docx)
    • Huom. Jos lomakkeen avaamisessa on ongelmia, tallenna tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'tallenna linkki nimellä'. 

Pätevyysalueiden muutos on tekninen, jossa laboratorioiden kiinteät ympäristötestauksen näytematriisit yhtenäistetään laboratorion pätevyyden ja kokemuksen mukaisesti. Pätevyysalueet muutetaan päätösvaiheessa saatujen tietojen ja arvioinnin tuloksen perusteella yhteistyössä laboratorion kanssa.


Lisätietoja
Pääarvioija Riitta Saares, riitta.saares(at)finas.fi.