Sisäänkirjautuminen

FINAS osallistui akkreditoinnin yhteistyöjärjestöjen kansainvälisiin kokouksiin Frankfurtissa

10.4.2017
FINASin johtavat asiantuntijat osallistuivat akkreditointielinten yhteistyöjärjestöjen ILAC:n ja IAF:n yhteiseen kevätkokoukseen Saksassa Frankfurtissa. Järjestöt kokoontuvat yhdessä kahdesti vuodessa.  Kokoukset pidettiin 31.3.-7.4.2017 välisenä aikana.
Päivien aikana kokoontui useita komiteoita ja työryhmiä, joissa keskusteltiin akkreditointistandardien ja niihin liittyvien akkreditointioppaiden soveltamisesta käytäntöön. Tavoitteena on kehittää ja harmonisoida käytännön menettelyitä maailmanlaajuisesti. Kansainvälisten järjestöjen seuraavat kokoukset pidetään lokakuussa 2017 Vancouverissa, Kanadassa.

 

ILAC (international laboratory accreditation cooperation) on kansainvälinen organisaatio akkreditointielimille. Nämä akkreditointielimet toimivat standardin ISO/IEC 17011 mukaisesti ja akkreditoivat testaus-ja kalibrointilaboratorioita (ISO/IEC 17025), kliinisiä laboratorioita (ISO 15189) ja tarkastuslaitoksia (ISO/IEC 17020).  Vastaavasti IAF (international accreditation forum) on kansainvälinen organisaatio akkreditointielimille, jotka akkreditoivat sertifiointielimiä (järjestelmä-, henkilö-, tuotesertifiointi), todentajia tai vastaavia toimijoita. Molemmat organisaatiot tekevät työtä saman tavoitteen eteen: akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin parantaminen maailmanlaajuisesti.

ILAC järjestön kokouksissa puhuttivat keskeisten standardien päivitykset

ILAC:n komiteakokouksissa käsiteltiin erityisesti tänä vuonna julkaistavia päivitettäviä standardeja ISO/IEC 17011 ja ISO/IEC 17025. Näistä ensimmäinen on akkreditointielimiä koskeva ja jälkimmäinen testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskeva standardi. Standardien siirtymäajaksi on päätetty 3 vuotta julkaisusta. Standardien julkaisut tulevat vaikuttamaan myös ILAC:n julkaisemiin ohjaaviin ja velvoittaviin oppaisiin ja edessä onkin monien oppaiden katselmus lähitulevaisuudessa.

 

Standardien ISO/IEC 17020 ja ISO 15189 edellisestä päivityksestä tulee täyteen tänä vuonna 5 vuotta ja edessä on näiden standardien ajanmukaisuuden arviointi. ILAC:n komiteoissa mietitään myös näiden standardien osalta mikä ja miksi olisi kanta näiden standardien uudistamiseen järjestön ja akkreditointielinten näkökulmasta. ILAC:lla on oma jäsen ISO/CASCO työryhmissä, jossa standardeja työstetään.

 

Muita ILAC komiteoiden keskustelussa olleita yksittäisiä asioita oli mm. tarkastuslaitosten riippumattomuus ja puolueettomuus, yhteistyö eri akkreditointielinten välillä kun arviointia tehdään eri maissa ja pätevyysalueiden mukautuvuus. Keskusteluiden tuloksia käsitellään edelleen akkreditointielimissä.

Fankfurt2.JPG 

Yhteistyöjärjestöt on myös edustettuna komiteakokouksissa ja kuulimme ajankohtaisia asioita mm. lakisääteisen metrologian kansainvälisestä organisaatiosta (OIML), kansainvälisestä standardisointiliitosta (ISO), Eurooppalaisista laboratoriotoimintaa edistävistä Eurachemista ja Eurolabista.

Sertifioinnin ja todentamisen asioita käsiteltiin IAF järjestön työryhmissä

IAF on sertifiointi- ja todentamistoiminnan akkreditointiasioita käsittelevä kansainvälinen yhteistyöorganisaatio. IAF:n osalta kevätkokoustapahtuma koostuu pysyvien ja asiakohtaisten työryhmien (WG ja TF) kokouksista, niiden tulosten käsittelystä teknisessä komiteassa (TC) ja IAF:n johdon kokouksista.

Työryhmien kokoukset keskittyvät akkreditointiorganisaatioiden toiminnan yhdenmukaistamiseen ja tärkeänä elementtinä ovat jäsenten esittämien kysymysten käsittely sekä oppaiden laadinta.

Kysymykset käsittelivät mm. uudelleensertifiointimenettelyä, akkreditointipäätöksentekijän pätevyyttä, puolueettomuusmekanismia, konsultoinnin ja tuotesertifioinnin suhdetta ja siirtymäaikajärjestelyjä.

 

Keskeiset aiheet kokouksissa liittyivät akkreditointistandardien muutoksiin (siirtymäaika meneillään ISO/IEC 17021-1 ja ISO/IEC 27006 vuoden 2015 versioiden osalta) sekä erityisesti järjestelmäsertifiointiperusteena käytettyihin standardeihin (ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 siirtymäkausi meneillään ja ISO 45001 standardin laadinta käynnissä). Merkittävä standardien uudistamistyökokonaisuus on käynnissä todentamistoiminnan alueella (ISO 17029, ISO 14064 osat 1-3, ISO 14056 ja ISO 14066). Kokouksissa keskustellaan myös lukuisten IAF:n velvoittavien oppaiden (MD) käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Samoin kuin ILAC:lla on myös IAF:llä nimetty yhdyshenkilö keskeisissä CASCOn standardisointityöryhmissä.

 

Kaikki työryhmät raportoivat kokousten tulokset teknisen komitean kokouksessa. Lisäksi kokouksessa raportoivat sidosryhmät (QuEST Forum, GFSI, PEFC, IAQG, Global G.A.P, HALAL , standardisointityöryhmien yhdyshenkilöt sekä alueelliset organisaatiot (EA, PAC, IAAC, ARAC, AFRAC ja SADCA).

 

Ne IAF:n teknisen komitean (TC) päätökset, joille tarvitaan koko jäsenistön hyväksyntä, viedään seuraavan yleiskokouksen päätettäväksi ja julkaistaan yleiskokouksen päätöslauselmina. Muut teknisen komitean linjaukset julkaistaan ns. decision log -nimisessä koosteessa. Sekä hyväksytyt päätöslauselmat että decision log ovat saatavilla IAF:n internet-sivuilla.

 

Teksti: Johtavat asiantuntijat Jenni Harjuoja ja Varpu Rantanen

 

ILAC; IAF; yhteistyö