Asiakastiedote: FINAS luopuu vastuuhenkilöluettelosta

19.7.2019
FINASin ja kunkin asiakkaan välillä on ollut käytössä vastuuhenkilöluettelo, jolla on ylläpidetty tietoa akkreditoidun toiminnan vastuuhenkilöistä ja vastuuhenkilömuutoksista. FINAS luopuu tämän lomakkeen ylläpidosta.

​Asiakkaalle jää edelleen vastuu ylläpitää tietoja toiminnan vastuuhenkilöistä ja esittää nämä tiedot osana arviointien ennakkomateriaalia. Tiedoista on käytävä ilmi jäljitettävästi tapahtuneet henkilömuutokset. Asiakkaalle jää vastuu ilmoittaa viiveettä vastuuhenkilömuutoksista myös arviointikäyntien välillä.

Muutos tulee voimaan kunkin kohteen seuraavan arviointiprosessin alkaessa. Nyt käynnissä olevat arviointikäyntiprosessit toteutetaan vielä vanhojen käytäntöjen mukaisesti.

Toiminnan vastuuhenkilöllä tarkoitetaan henkilöä tai henkilöitä, jotka vastaavat kyseisestä vastuualueesta ja tulosten oikeellisuudesta (ks. tarkemmin alla). Vastuu voi olla jaettuna kahdelle tai useammalle henkilölle (ns. ryhmävastuu), mutta tällöin vastuut henkilöiden välillä on oltava selkeästi kuvattuna. Jos toimijalla on mukautuva pätevyysalue, sen vastuuhenkilöt on määriteltävä ja kuvattava.

 

Laboratorioissa vastuuhenkilö vastaa mm. menetelmien kehittämisestä, validoinneista ja verifioinnista, alan kehityksen seuraamisesta, tulosten analysoinnista, raportoinnista ja vahvistamisesta, vertailumittaustulosten analysoinnista sekä testauksen/kalibroinnin ongelmatilanteiden ratkaisusta.

Kliinisissä laboratorioissa dokumentaatiosta on käytävä ilmi, kenellä on lääketieteellinen vastuu.

Tarkastustoiminnassa vastuuhenkilöllä on kokonaisvastuu tarkastusalan toteuttamisesta ja henkilöllä on oltava pätevyys ja kokemusta kyseiseltä tarkastusalalta.

Vertailumittausten järjestäjien vastuuhenkilö vastaa vastuualueensa vertailukierrosten suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuudessaan.

Sertifiointitoiminnassa vastuuhenkilöt ovat vastuussa koko akkreditointipäätöksen kattamasta toiminnasta ja lisäksi voi olla nimettynä yksi tai useampia tuotepäälliköitä, jotka ovat vastuussa tietystä sertifiointiohjelmasta tai sektorista.

Todennustoiminnassa vastuuhenkilöt vastaavat joko kaikista eri todennustoiminnan osa-alueista (päästökauppa-, tuotantotuki- jne. todentaminen) tai yksittäisestä todentamisalueesta.

 

Akkreditoiduilla toimijoilla on akkreditointiehtojen mukaisesti velvollisuus ilmoittaa viipymättä kaikista toimintaan oleellisesti liittyvistä muutoksista. Muutoksista on ilmoitettava, vaikka ne eivät vaatisi välittömiä arviointitoimenpiteitä. FINAS analysoi ilmoituksen saatuaan, miten muutosten vaikutus arvioidaan. Vastuuhenkilömuutoksen lisäksi muita oleellisia toimintaan liittyviä muutoksia ovat

  • toiminnan oikeudelliseen, organisatoriseen tai kaupalliseen asemaan ja omistajuuteen liittyvät muutokset
  • muutokset organisaatiossa, johdossa tai muissa avainhenkilöissä
  • oleelliset muutokset toimintaperiaatteissa
  • muutokset resursseissa (henkilö, laitteet) ja tiloissa
  • muutokset pätevyysalueessa
  • muut syyt, jotka vaikuttavat toimijan kykyyn täyttää akkreditointivaatimukset.

    Ehdot ovat osa akkreditointihakemusta, ja toimija on allekirjoituksellaan sitoutunut noudattamaan niitä.
    Lisäksi ehdot toimitetaan kunkin päätöksen yhteydessä (liite) ja löytyvät FINASin verkkosivulta.
vaatimukset; akkreditointi; asiakastiedote; vastuuhenkilö