Logga in

Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersoner

2019-07-19
Förteckningen över ansvarspersoner har använts mellan FINAS och kunden för att upprätthålla information om ansvarspersoner och möjliga förändringar i ansvarspersoner i den ackrediterade verksamheten. FINAS avstår från denna blankett.

 Det är fortfarande på kundens ansvar att upprätthålla information om verksamhetens ansvarspersoner och presentera informationen som en del av förhandsmaterialet inför bedömningen. Informationen ska spegla spårbart eventuella förändringar som har inträffat. Dessutom är det på kundens ansvar att meddela om förändringar i ansvarspersonerna mellan bedömningarna utan dröjsmål.

Förändringen träder i kraft i början av varje bedömningsprocess. De ackrediteringsprocesser som för närvarande pågår genomförs enligt nuvarande praxis.

Ansvarsperson avser den person eller de personer som ansvarar för det ifrågavarande ansvarsområdet och för riktigheten av resultaten (se nedan). Ansvaret kan delas mellan två eller flera personer (s.k. gruppansvar) men då skall ansvaret mellan de olika personerna tydligt vara beskrivet. Om kunden använder flexibelt kompetensområde, skall ansvarspersonerna definieras och beskrivas.

I laboratorier ansvarar ansvarspersonen bl.a. för utveckling av metoder, valideringar, verifieringar, uppföljning av utvecklingen inom sektorn, analys av resultat, rapportering och bekräftelse, analys av resultat i provjämförelser och problemlösning i testning/kalibrering. I ett kliniskt laboratorium skall det framgå i dokumentationen vem som har det medicinska ansvaret.

I inspektionsverksamheten har ansvarspersonen det övergripande ansvaret för genomförandet av inspektioner och personen skall ha kompetens och erfarenhet av ifrågavarande inspektion.   

Ansvarspersonen för arrangörer av jämförelseprovningar ansvarar för planering och genomförande av provjämförelserna som helhet.

I certifieringsverksamheten ansvarar ansvarspersonerna för all verksamhet som omfattas av ackrediteringsbeslutet. Dessutom kan en eller flera produktionschefer utnämnas som ansvariga för ett visst certifieringsprogram eller sektor.

I verifieringsverksamheten ansvarar ansvarspersonerna antingen för alla delområden av verifieringsverksamheten (utsläppshandel, produktionsstöds-, osv. verifiering) eller ett enda verifieringsområde.

De ackrediterade kunderna är skyldiga att meddela utan dröjsmål om väsentliga förändringar i verksamheten enligt ackrediteringsvillkoren. Kunden måste meddela om förändringarna även om de inte kräver omedelbara bedömningsåtgärder. FINAS analyserar vid mottagandet av informationen, hur inverkan av förändringarna kommer att bedömas. Förutom förändringar av ansvarspersoner är andra väsentliga förändringar

  • förändringar i juridiskt och kommersiellt hänseende, i organisationen och ägandeförhållandena
  • förändringar i organisation, ledning och/eller andra nyckelpersoner  
  • väsentliga förändringar i verksamhetsprinciperna
  • resursförändringar (person, apparatur) och lokalitetsförändringar
  • förändringar i kompetensområdet
  • andra orsaker som påverkar förmågan att uppfylla ackrediteringskraven.

    Villkoren ingår i ackrediteringsansökan och kunden har via sin underteckning förbundit sig att följa dem. Dessutom medföljer villkoren varje beslut som bilaga och de finns på FINAS hemsida.
kundbulletin; krav; ansvarperson; ackreditering