Ajankohtaista vesimatriiseista

20.6.2019
Vesimatriisit akkreditoiduissa pätevyysalueissa
FINAS on aloittanut pätevyysalueiden läpikäymisen vesimatriisien osalta. Tässä artikkelissa avataan erilaisten vesityyppien kirjoa vesimatriisien takana sekä tulevia arviointikäytänteitä laboratorioissa, joiden pätevyysalueessa on vesimatriiseja.

FINAS on akkreditoinut 36 laboratoriota, joiden pätevyysalueessa on vesimatriisi. Vesimatriisi liittyy pätevyysalueissa vesinäytteiden näytteenottoon sekä kemian ja mikrobiologian testausmenetelmiin. Matriisien kirjo vesien osalta pätevyysalueissa on hyvin moninainen. FINAS:n tarkoituksena ei ole jatkossakaan rajoittaa erilaisten matriisien käyttöä.

Pätevyysalue kuvaa laboratorion osaamista ja pätevyyttä. Kuvaus tulee olla riittävän yksiselitteinen ja se ei saa olla harhaanjohtava. Viranomainen voi myös edellyttää, että jokin matriisi tarkennetaan pätevyysalueeseen, jotta se paremmin vastaa lain vaatimukseen. Esimerkiksi luonnonvesien osalta on tärkeä tietää sisältääkö se meri- vai murtovettä. Laboratorio varmistaa validoinneissaan ja verifioinneissaan menetelmien toimivuuden erilaisten matriisien osalta. Samalla laboratorio osoittaa, mille vesimatriiseille laboratorio on osoittanut pätevyytensä.

Vesimatriisien nimeämistä on ohjannut toisaalta lainsäädäntö ja toisaalta asiakkaan tarve tarkentaa vesityyppiä. Osa vesimatriisien nimistä tulee suoraan lainsäädännöstä ja ovat siten selkeät. Esimerkkeinä erilaisista vesimatriiseista ovat talousvesi, uima-allasvesi, uimavesi, eri tyyppiset jätevedet, luonnonvesi (järvet, joet), pohjavesi ja murtovesi. Osassa vesimatriiseista matriisityyppiä on tarkennettu asiakaslähtöisesti vastaamaan laboratorion asiakkaiden tarpeeseen. Esimerkkeinä tällaisista matriiseista on: vähäisessä määrin likaantunut vesi, voimalaitoksen kattilavesi, kasteluvesi ja eläinten juomavesi. Pätevyysalueeseen voidaan edelleen lisätä asiakkaan tarpeiden mukaisesti erilaisia vesimatriiseja.

Tulevien arviointien aikana FINAS:n arvioijaryhmä käy läpi vesimenetelmien validointeja ja verifiointeja. Validointien ja verifiointien tulee osoittaa, että menetelmien toimivuudessa on huomioitu oleellisilta osin kaikki määritellyt matriisit. Arvioinneissa arvioidaan myös vertailumittauksien sopivuus erilaisten matriisien osalta. Arvioinneissa huomioidaan seuraavia asioita:

  • Matriisi "vesi" tulee avata. Matriisin tulee kuvata tarkemmin, millaista vettä se koskee. Pätevyysalue päivitetään arvioinneissa sovituilla tavoilla.
  • Menetelmän validoinnissa tulee olla kuvattuna poikkeavat vesimatriisit, joilla on vaikutusta tuloksiin.
  • Laboratorion tulee validoinneissa ja laadunvarmistuksessa huomioida erilaiset vesimatriisit.
  • Mukautuvan pätevyysalueen FLX (flexible scope) osalta, laboratoriolla tulee olla saatavilla listaus pätevyysalueeseen kuuluvista vesimatriiseista sekä validointitiedot eri matriiseista.
harmonisointi; akkreditointi; vesimatriisi