Sisäänkirjautuminen

FINAS osoitti pätevyytensä kansainvälisellä vertaisarvioinnilla

1.7.2024
FINAS oli toukokuussa 2024 viikon kestäneen kattavan arvioinnin kohteena, kun Euroopan akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestön EA:n järjestämä vertaisarviointi kohdentui FINASin toimintaan.

​​​​​​

Miksi vertaisarviointia tehdään ? 

Eri maissa toimivien akkreditointiorganisaatioiden pätevyys ja keskenään harmoninen toiminta on varmistettu sekä Euroopan että maailmanlaajuisen tason tunnustamissopimuksilla. Sopimusten perustana on akkreditointiorganisaatioiden noudattama vaatimusstandardi ISO/IEC 17011:2017, kansainvälisesti sovitut periaatteet sekä Euroopassa akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus EY 765/2008. Sopimuksen mukaisia vaatimuksia arvioidaan neljän vuoden välein vertaisarvioinnilla. Asetuksen mukaisesti eurooppalaisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestö (EA) hallinnoi kansallisten akkreditointiorganisaatioiden kesken toteutettavaa vertaisarviointijärjestelmää. Monenkeskisissä sopimuksissa mukana olevat maat tunnustavat toistensa tekemät akkreditoinnit yhdenvertaisina. Näin ollen akkreditoidut toimijat voivat hyödyntää tulosten hyväksyttävyyttä muissa sopimuksen piirissä olevissa maissa riippumatta siitä missä maassa akkreditointi on tehty. 


Ketkä osallistuivat vertaisarviointiin ja mitä asioita vertaisarvioinnissa käsiteltiin?

FINASia arvioinut EA:n vertaisarvioijaryhmä koostui yhteensä 10 arvioijasta ja lisäksi mukana oli kaksi arvioijaharjoittelijaa. Vertaisarvioijaryhmän jäsenistä kaksi toteuttaa arvioinnin vasta syyskuussa 2024. Arvioijat edustivat 10:tä eri Euroopan maata. Vertaisarviointia tekevät arvioijat tulevat muista Euroopan maiden akkreditointiorganisaatioista ja heidät on koulutettu tekemään vertaisarviointeja. Tyypillisesti arvioija toimii omassa maassaan pääarvioijana paikallisessa akkreditointiorganisaatiossa.

Arviointi kattoi koko FINASin toiminnan ja toimintajärjestelmän. Arviointiin sisältyi kaikkien akkreditointialueiden arviointi: laboratoriot (testaus, kliininen, kalibrointi), tarkastus, sertifiointi (henkilö-, tuote- ja järjestelmäsertifiointi), todentaminen sekä vertailumittausten järjestäminen. Arvioijaryhmän jäsenet seurasivat FINASin arvioijaryhmien toimintaa myös arviointien aikana asiakkaiden luona. Seurattuja arviointipäiviä kertyi toukokuussa yhteensä 13 eri toimialoilta ja kaksi seurantapäivää tulee toteutumaan myöhemmin syyskuussa. FINASin toimintaa arvioitiin haastattelemalla johdon lisäksi koko FINASin henkilökuntaa sekä arviointien yhteydessä myös teknisiä arvioijia, asiantuntijoita ja ulkopuolisia pääarvioijia. 


Mitä havaintoja vertaisarviointiryhmä nosti? 

FINASille merkittiin vertaisarvioinnissa 15 poikkeamaa ja 10 kehityskohdetta. Yhtenä laajimpana aiheena kirjattiin poikkeama liittyen yksilöityyn ja mukautuvaan pätevyysalueeseen ja näiden rajoihin sekä mukautuvan pätevyysalueen määrittelyyn. Lisäksi nousi esiin useita havaintoja liittyen pätevyysalueen merkintöihin eri toimialoilta. Muut havainnot käsittelivät mm. arvioijien pätevyyskriteerien kuvaamista, ilmoitettujen laitosten arviointimenettelyitä sekä arviointisuunnitelmien sisältöä.


Vertaisarvioinnin lopputulos ja jatkotoimenpiteet

Arvioinnin tuloksena arviointiryhmä suositti FINASin pysymistä EA:n MLA-sopimuksissa. Sopimuksessa pysyminen vahvistetaan vuoden 2025 aikana, kun vertaisarvioinnin dokumentaatio, kuten raportti arvioinnista, on saatu valmiiksi ja arvioinnissa kirjattujen poikkeamien korjaavien toimenpiteiden on todettu täyttävän arviointivaatimukset. 

Osa vertaisarvioinnissa havaituista poikkeamista tulee vaikuttamaan jatkossa FINASin arviointeihin sekä pätevyysalueiden muotoiluihin. Yksityiskohtaisista muutostarpeista asiakkaan pätevyysalueisiin ollaan aina yhteydessä akkreditoituihin asiakkaisiin ja muutokset tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Osa muutoksista liittyy FINASin toimintatapoihin ja näistä tiedotetaan erikseen, kun menettelyt ovat valmiita otettavaksi käyttöön.


EA vertaisarviointi 2024.jpg​​

vertaisarviointi