Sisäänkirjautuminen

Ulkomaalaisen arvioijan käyttö


FINASin arviointiryhmään voi kuulua myös ulkomaalaisia arvioijia. Pääasiassa käytetyt ulkomaalaiset arvioijat ovat kotimaassaan pätevöityneet teknisiksi arvioijiksi ja heillä on kokemusta akkreditointiarvioinneista omassa maassaan. Tyypillisesti ulkomaalaista arvioijaa käytetään, kun Suomesta ei löydy sopivaa asiantuntemusta tai kun suomalaiset arvioijat ovat esteellisiä. FINAS varmistaa ennen ulkomaalaisen arvioijan käyttöä, että henkilö on saanut asianmukaisen koulutuksen arvioijana toimimiseen ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot toimia suunnitellussa arviointikohteessa.

Ulkomaalaisen teknisen arvioijan käytöstä sovitaan aina asiakkaan kanssa. FINAS varmistaa, että ulkomaalainen arvioija saa riittävän tuen toimiakseen Suomessa arvioijana. Tyypillisesti tämä tarkoittaa FINASin arviointeihin liittyvien toimintatapojen ymmärtämistä. Tarvittaessa ulkomaalaisen arvioijan tukena arvioinnissa voi olla FINASin pääarvioija tai muu FINASin tukihenkilö. Tukihenkilö varmistaa, että ulkomaalainen tekninen arvioija toimii FINASin periaatteiden mukaisesti. Tukihenkilön läsnäolosta ei aiheudu kustannuksia asiakkaalle ja sen käytöstä päättää FINAS.

Ulkomaalaisella arvioijalla tulee olla käytettävissä etukäteisaineistoa, jonka avulla hän pystyy perehtymään arvioitavaan toimintaan. Ensisijaisesti FINASin asiakkaan tehtävä on toimittaa riittävästi aineistoa toisella kielellä. FINAS voi myös käännättää aineiston, jolloin käännöskulut joudutaan laskuttamaan asiakkaalta. Asiakas voi halutessaan käyttää tulkkia arvioinnissa, mutta järjestelyt ja kulut tulkin käytöstä on asiakkaan vastuulla.​

Arvioinnin kannalta oleellista materiaalia on esimerkiksi organisaation kuvaus (vastuuhenkilöt), tiedot käytetyistä menetelmistä ja laitteista, tunnusluvut (toiminnan volyymi, asiakkaat) sekä yhteenveto laadunhallintamenettelyistä (lähinnä tulokset). Lisäksi tulee huomioida ulkomaalaisen arvioijan erityistoiveet.

tekninenarvioija; arviointiryhmä