Sisäänkirjautuminen

Varsinainen arviointikäynti

​​
FINAS sopii asiakkaan ja arviointiryhmän kanssa arvioinnin ajankohdasta ja sisällöstä. Arviointi koostuu arviointikäynnistä keskeisiin toimipaikkoihin ja muista arviointitoimenpiteistä kuten mahdollisesta kenttätoiminnan seurannasta ja pätevyyskokeista. Arvioinnin suunnittelussa huomioidaan pätevyysalueen laajuus, toimipisteet ja avaintoiminnot. Näiden pohjalta laaditaan arvioinnin ohjelma.

Arviointiryhmän tehtävänä on arvioida, miten asiakas täyttää akkreditoinnin vaatimukset hakemuksessa esitetyllä pätevyysalueella. ​Arviointiryhmä varmistuu toiminnan pätevyydestä ja tulosten tai sertifikaattien luotettavuudesta eri tavoin. Arvioijat haastattelevat johtoa, vastuuhenkilöitä ja henkilökuntaa, seuraavat toimintaa ja katsovat dokumentteja. 

Havainnot toiminnasta, jossa akkreditointivaatimukset eivät täyty, kirjataan poikkeamiksi. Poikkeamat luokitellaan kahteen luokkaan, poikkeamiin ja merkittäviin poikkeamiin. Poikkeamiksi kirjataan ne puutteellisuudet, jotka eivät suoraan vaaranna tulosten oikeellisuutta tai toiminnallista kokonaisuutta. Merkittäväksi poikkeamaksi luokitellaan poikkeama tai useat pienet poikkeamat, jotka voivat vaarantaa toiminnan teknisen tason tai tulosten luotettavuuden.

Arvioinnin päätteeksi arviointiryhmä esittää asiakkaalle yhteenvedon ja johtopäätökset arvioinnista sekä esille tulleet poikkeamat ja niiden perustelut. Samalla sovitaan havaittujen poikkeamien korjaamisesta ja aikataulusta. Arvioinnin etenemisen ja tehokkuuden kannalta aikataulu pyritään määrittelemään riittävän lyhyeksi. Poikkeamien korjausaika ensiarvioinnissa on normaalisti korkeintaan kolme kuukautta ja vain erityistapauksissa se voi olla pidempi.

Arvioinnin jälkeen arvioinnista laaditaan arvioijakohtaiset selosteet, joissa kuvataan miten arvioitu toiminta täyttää akkreditoinnin vaatimukset. Selosteissa esitetään arvioinnissa tehdyt havainnot ja johtopäätökset ja tuodaan esille, millä edellytyksillä kukin arvioija osaltaan puoltaa akkreditoinnin myöntämistä. Selosteet toimitetaan asiakkaan käyttöön.

Asiakas toimittaa FINASille selvitykset tehdyistä korjaavista toimenpiteistä sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointiryhmä arvioi saadun materiaalin perusteella toimenpiteiden riittävyyden ja pyytää tarvittaessa täydennyksiä korjaaviin toimenpiteisiin. Pääsääntöisesti korjauksia voi täydentää yhden kerran, jonka jälkeen arviointiryhmä arvioi korjausten riittävyyden. Tarpeen mukaan korjaavien toimenpiteiden riittävyys varmistetaan uudella arviointikäynnillä. Akkreditointi voidaan myöntää vasta kun kaikki poikkeamat on korjattu ja korjaavat toimenpiteet on todettu riittäviksi.​

 

 

seloste; poikkeus; arviointikäynti; akkreditointivaatimus; arviointiryhmä