Sisäänkirjautuminen

FINASin arviointiryhmä


​FINAS kokoaa arviointia varten arviointiryhmän, jonka asiantuntemus kattaa hakijan esittämän pätevyysalueen. Pääarvioija toimii arviointiryhmän vetäjänä ja arvioi johtamisjärjestelmän. Arviointiryhmään kuuluu FINASin pääarvioijan lisäksi yleensä yksi tai useampi arviointitehtäviin koulutettu tekninen arvioija tai tekninen asiantuntija.

Arviointiryhmää muodostettaessa huomioidaan:

  • arviointiryhmän jäsenet ovat päteviä ja esteettömiä
  • arvioitava asiakas hyväksyy tekniset arvioijat tai asiantuntijat
  • kaikkien arviointiryhmän jäsenten salassapitovelvoite on varmistettu kirjallisella sitoumuksella ​

FINASin pääarvioijat ovat virkamiehiä ja toimivat virkavastuulla. Virkamiehiä koskevat tietyt vaatimukset, joilla varmistetaan toiminnan riippumattomuus ja puolueettomuus. Virkamieslaissa (750/94) on määritelty, että virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen taikka viranomaiseen. Lisäksi muut tehtävät, esimerkiksi sivutoimet tai yhdistyksissä toimiminen, eivät saa olla ristiriidassa virkatehtävien kanssa. Sivutoimet eivät myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen virkatehtävien hoidossa tai olla kilpailevaa toimintaa, joka voi vahingoittaa työnantajaa.

Virkamiehiä koskevat myös erilaiset hyvän hallinnon periaatteet, jotka on kirjattu hallintolakiin (434/03).  Teknisten arvioijien (asiantuntijoiden) kanssa on tehty sopimukset, joissa he sitoutuvat noudattamaan myös näitä samoja periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu, että arviointitoimintaan liittyen pääarvioija tai tekninen arvioija (asiantuntija) ei osallistu arviointeihin, joihin hän on esteellinen. Esteellisyys syntyy mm. sukulaisuussuhteista arvioitavaan kohteeseen tai jos puolueettomuus vaarantuu muusta erityisestä syystä. Tällaisia syitä ovat mm. erityinen hyöty tai haitta kuten kilpailutilanteessa tai läheisessä yhteistyökumppanuudessa voi syntyä. Toimijalta tiedustellaan ennen arviointia mahdollisia  arvioijiin liittyviä ​esteellisyystekijöitä.  FINAS varmistaa arvioijien pätevyyden, tiedot ja taidot, jotta arviointi toteutetaan FINASin periaatteiden mukaisesti hallintolaki huomioiden.​ FINAS tekee saatujen tietojen perusteella  päätöksen  ​arvioijien soveltuvuudesta. ​​ 

FINAS noudattaa myös lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99), jossa määritellään mm. viranomaisen vaitiolovelvollisuus. FINASin ja arvioijan välisessä sopimuksessa on myös määritelty toiminnan julkisuudesta. Tämän sopimuksen puitteissa, arvioija sitoutuu pitämään salassa kaikki arvioinnin yhteydessä toimielimestä saamansa tiedot. Salassapidon lisäksi myös saatujen tietojen käyttö yksityiseksi hyödyksi on kielletty. Edellä mainitut velvoitteet ovat voimassa tämän yleissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin. Arvioijan toimielimestä laatima arviointiseloste ja muut vastaavat selvitykset ovat FINAS-akkreditointipalvelun omaisuutta. Tietojen luovuttamisesta päättää FINAS-akkreditointipalvelu.

arviointiryhmä; Arvioija; Pääarvioija