Sisäänkirjautuminen

Akkreditoinnin ylläpitäminen

​​​​​

Arviointien suunnittelu

FINAS-akkreditointipalvelu kehittää ja kohdentaa arviointia kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla. Neljän vuoden akkreditointikautta koskeva arviointisuunnitelma tehdään pääarvioijan johdolla yhteistyössä arvioijaryhmän kanssa. Arviointisuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Arviointikäyntien tukena voidaan käyttää myös muita arviointimenettelyjä, kuten dokumenttien arviointia, haastatteluja ja arviointikohteen toiminnasta kertyneitä tallenteita.

Arviointisuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Arviointisuunnitelma laaditaan siten, että se kohdistuu toimielimen kaikkiin akkreditoituihin toimintoihin ja toimipisteisiin
  • Akkreditointikauden aikana arvioidaan jokaista toimintoa ja toimipistettä
  • Arviointisuunnitelmassa otetaan huomioon kohdennukset, jotka perustuvat toiminnan kannalta oleellisiin ja vaativiin toimintoihin
  • Uusia alueita ja alueita, joissa on havaittu edellisillä käynneillä paljon muutoksia ja/tai poikkeamia, arvioidaan syvällisemmin tai tiheämmin
  • Mukautuva pätevyysalue ja sen soveltaminen huomioidaan aina arvioinnissa.

Arviointisuunnitelmaa tarkistetaan, kun pätevyysalueessa on tapahtunut muutoksia tai laajennuksia sekä edellisen arvioinnin tulosten perusteella.

Määräaikaisarviointeja tehdään pääsääntöisesti kerran vuodessa, kuitenkin siten, että ensimmäinen arviointikäynti tehdään 6-9 kuukauden kuluttua päätöksestä. Määräaikaisarviointi voidaan suunnitelman mukaisesti kohdistaa eri kerroilla toiminnan eri osa-alueisiin niin, että varmistetaan kriittisten osa-alueiden arviointi riittävän tiheästi ja syvällisesti.


Määräaikaisarvioinnit

Määräaikaisarvioinnit koostuvat arviointikäynneistä ja muista täydentävistä arviointimenettelyistä. Määräaikaisarviointiprosessi noudattaa samoja periaatteita kuin ensiarvioinnin yhteydessä on edellä esitetty. Mahdollisten havaittujen poikkeamien korjausaika on kuitenkin normaalisti yksi kuukausi. Mahdollisten merkittävien poikkeamien kohdalla kohteen tulee ruveta välittömiin toimenpiteisiin, joten korjausaika on lyhyempi. Merkittävien poikkeamien korjausten viivästyminen saattaa johtaa pätevyysalueen väliaikaiseen peruuttamiseen. Tarkka korjausaika sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Uudelleenakkreditointi

Akkreditointikausi on määräaikainen (4 v.). Akkreditoinnin piiriin kuuluva toiminta arvioidaan uudelleen päätöksen viimeisenä voimassaolovuotena, mikäli asiakas haluaa jatkaa akkreditointiaan. Uudelleenarvioinnista voidaan sopia esimerkiksi akkreditointikauden viimeisellä määräaikaisarviointikäynnillä tai toimijan erillisellä ilmoituksella. Uudelleenakkreditoinnilla varmistetaan, että toimija on edelleen pätevä toimimaan koko akkreditoinnin kattamalla alueella. Arviointi perustuu etukäteen arvioijille lähetettyyn aineistoon, paikanpäällä tehtyihin havaintoihin, haastatteluihin, toiminnan seuraamiseen ja aikaisemmissa arvioinneissa saatuun, edelleen paikkaansa pitäväksi todettuun tietoon. Arviointi uudelleenakkreditointia varten on laajuudeltaan ja syvällisyydeltään ensiarviointia vastaava. 
 

Akkreditointipäätökseen laajentaminen ja muutokset

Asiakas voi esittää voimassaolevaan akkreditoituun pätevyysalueeseensa muutoksia, jotka arvioidaan hakemuksen perusteella.

Katso tarkemmin verkkosivuillamme: Hae akkreditoinnin laajennusta.

 

arviointisuunnitelma; määräaikaisarviointi; pätevyysalue; akkreditointipäätös