Mitä vaikutuksia Brexitillä voi olla akkreditointiin

21.3.2019
Yhdistynyt kuningaskunta (UK) on eroamassa Euroopan unionista 30.3.2019. Eron jälkeen UK:sta tulee EU:n ulkopuolinen valtio eli kolmas maa.
Tässä artikkelissa FINAS tiedottaa, mitä vaikutuksia sopimuksettomalla erolla voi olla ilmoitettuihin laitoksiin, valmistajiin ja akkreditointiin. Erosopimuksen tilanne on auki, joten eron yksityiskohdat ja vaikutukset eivät ole vielä selvillä.

Sopimuksettoman Brexitin vaikutukset lyhyesti:

  • UK:n ilmoitetut laitokset menettävät eroamispäivästä alkaen asemansa ilmoitettuna laitoksena
  • Valmistajan, joka on käyttänyt UK:n ilmoitetun laitoksen palveluita, tulee jatkossa hankkia palvelu EU:n jäsenmaassa sijaitsevasta ilmoitetusta laitoksesta. Valmistajan tulee varmistaa, että heidän tuotteillaan on sertifikaatti, jonka on myöntänyt EU:n ilmoitettu laitos.
  • Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen akkreditointielimen UKASin tarjoamien akkreditointipalvelujen luotettavuus säilyy kansainvälisten sitoumusten edellyttämällä tasolla. UKASin akkreditoimien toimijoiden tulokset voidaan jatkossakin tunnustaa muissa maissa.

Vaikutukset ilmoitettuihin laitoksiin

EU:n lainsäädäntö edellyttää eräillä tuotealoilla, että pätevä kolmas osapuoli eli ns. ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Ilmoitetut laitokset ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, jotka testaavat, tarkastavat ja sertifioivat tuotteita. Tällaisia tuotealoja ovat mm. hissit, lääkinnälliset laitteet, mittauslaitteet, radiolaitteet, henkilönsuojaimet ja kaasulaitteet. Ilmoitetuilla laitoksilla on merkittävä tehtävä EU:n markkinoille saatettavien tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Ilmoitetut laitokset ovat EU:n jäsenvaltioiden nimeämiä ja niitä valvoo kunkin maan toimivaltainen viranomainen. Niitä kutsutaan ilmoitetuiksi laitoksiksi, koska EU:n jäsenvaltiot antavat niitä koskevan ilmoituksen Euroopan komissiolle. Yhdistyneen kuningaskunnan nimeämät ilmoitetut laitokset menettävät eroamispäivästä alkaen asemansa EU:n ilmoitettuina laitoksina. Ne poistetaan Euroopan komission ylläpitämästä ilmoitettujen laitosten tietojärjestelmästä (NANDO-tietokannasta).

Brexitin vaikutuksena voi olla, että UK:n ilmoitettujen laitosten harjoittamaa testaus-, tarkastus, ja sertifiointitoimintaa siirtyy muihin EU-jäsenmaihin. EU-jäsenmaan nimeämä ilmoitettu laitos voi käyttää ulkoisia resursseja ja tytäryhtiötä UK:ssa. Järjestely edellyttää, että ilmoitettu laitos noudattaa ilmoitetulle laitokselle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Ilmoitettu laitos vastaa mm. sopimuksista, alihankinnasta, pätevyydestä ja toimintaan liittyvistä asiakirjoista.

Vaikutukset yrityksiin

Yritysten on syytä perehtyä omalta osaltaan Brexitin mahdollisiin vaikutuksiin ja hankkia tietoa siitä, mitä vaatimuksia tuotteiden ja palveluiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n sisämarkkinoille tai viedä EU:n sisämarkkinoilta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (kolmanteen maahan).

Brexitin jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, eli kolmas maa. Muutoksen myötä yrityksen rooli voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Jos yritys tuo UK:sta tuotteita EU:n markkina-alueelle, yrityksestä tulee eroamispäivästä lähtien tuotteiden maahantuoja. Maahantuojan velvoitteet eroavat jakelijan velvoitteista. Jos yritys eroamispäivän jälkeen tuo EU-markkinoille tuotteen, jonka vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely joko edellyttää kolmannen osapuolen osallistumista tai mahdollistaa sen, tuotteella pitää olla sertifikaatti sellaiselta laitokselta, joka on EU:n ilmoitettu laitos markkinoille tuomisen ajankohtana. Brexit ei vaikuta tuotteisiin, jotka on tuotu markkinoille ennen eroamispäivää.

Valmistajan, joka on käyttänyt UK:n nimeämän ilmoitetun laitoksen testaus-, tarkastus tai sertifiointipalveluita tulee jatkossa hankkia palvelu toisesta EU:n jäsenmaan nimeämästä ilmoitetusta laitoksesta.

Vaikutukset akkreditointiin

Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen akkreditointielin UKAS on akkreditointielinten eurooppalaisen yhteistyöjärjestön EA:n (The European co-operation for Accreditation) jäsen ja EA:n monenkeskisen tunnustamissopimuksen (EA MLA-sopimus) allekirjoittaja. UK:n vetäytyessä Euroopan Unionista, UKAS ei enää täytä EA:n jäsenyysehtoja, sillä muutoksen myötä UKASilla ei ole enää EU:n jäsenvaltion tai jäseneksi pyrkivän valtion kansallisen akkreditointielimen asemaa.

EA pitää tärkeänä, että UKAS pysyy EA:n jäsenenä huolimatta siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta. EA on sisällyttänyt peruskirjaansa mahdollisuuden siirtymäaikajärjestelyyn, jonka ansiosta UKAS voi säilyttää EA:n jäsenyyden vuoden 2020 loppuun asti. Tämän siirtymäajan kuluessa EA analysoi yhdessä UKASin kanssa EU:n ja UK:n välisten neuvottelujen tulokset. Tämän perusteella EA uusii jäsenyysehtojensa vaatimuksia siten, että UKAS voi säilyttää jäsenyytensä EA:ssa. Tämä järjestely tarkoittaa sitä, että UKAS pysyy EA:n säännönmukaisten vertaisarviointien kohteena ja säilyttää asemansa EA MLA-sopimuksen allekirjoittajana toistaiseksi.

Riippumatta siitä, jatkaako UKAS EA:n jäsenenä ja EA MLA-sopimuksen allekirjoittajana, UKAS on sopimusosapuolena akkreditoinnin maailmanlaajuisissa yhteistyöjärjestöissä, kuten ILACissa (International Laboratory Accreditation Cooperation) ja IAF:ssä (International Accreditation Forum). FINAS akkreditointipalvelun näkemys on, että periaate "Accredited Once, Accepted Everywhere" pätee myös mahdollisen sopimuksettoman Brexitin jälkeen. UKASin akkreditoiman toimijan tulokset voidaan jatkossakin tunnustaa muissa maissa eikä toimijan tarvitse osoittaa pätevyytensä kuin kerran. Akkreditoidun toimijan myöntämät testaus- ja tarkastusraportit, kalibrointitodistukset ja sertifikaatit ovat edelleen maailmanlaajuisesti hyväksyttäviä ja toimijoiden tuottamien palvelujen laatuun voidaan luottaa kansainvälisesti.

Lisätietoa muualla verkossa:

-Brexitiin valmistautumista koskeva Euroopan komission tiedonanto koskien teollisuustuotteita (22.1.2018)

-Euroopan komission kysymyksiä ja vastauksia koskien Brexitiä ja teollisuustuotteita (1.2.2019)

-EA:n julkilausuma Brexitin vaikutuksista (11.2.2019)

-Tietoa Brexitistä valtionneuvoston kanslian sivuilla

akkreditointi; UKAS; BREXIT