Sisäänkirjautuminen

Akkreditoinnin ja sertifioinnin tavoitteet ja merkittävimmät erot

14.1.2016

Akkreditointi ja sertifiointi ovat kolmannen osapuolen arviointia, joiden taustalla on kansainväliset standardit. Näitä standardeja käytetään maailmanlaajuisesti.


Toisin kuin sertifiointitoiminta, jota voi harjoittaa kuka vain, on Euroopan alueella akkreditointitoiminnasta säädelty lainsäädännöllä (EU asetus 765/2008). Suomen kansallinen akkreditointielin on FINAS-akkreditointipalvelu ja sen tehtävät on määritelty kansallisessa lainsäädännössä (921/2005, muutos 488/2010).


Sertifioinnissa erotetaan kolme pääsektoria: järjestelmä-, tuote- ja henkilösertifiointi. Sertifioinnin tarkoituksena on osoittaa määriteltyjen vaatimusten täyttyminen. Vaatimukset perustuvat useimmiten kansainvälisiin standardeihin. Esimerkiksi SFS-EN ISO 9001 on yleinen laadunhallintastandardi, jota käytetään organisaatioiden laadunhallintajärjestelmien sertifioinnissa vaatimuksena. Se soveltuu kaikentyyppiselle toiminnalle riippumatta organisaation koosta, tyypistä tai sen tuottamista tuotteista ja palveluista.


SFS-EN ISO 9001 sertifioinnin tarkoituksena on lisätä luottamusta organisaation tuotteita ja palveluita kohtaan, luottamusta yhteistyökumppaneiden välillä ja toimitusketjun toimittajien välillä.
Sertifioidun organisaation tunnuspiirteitä ovat:

 • Johtamisjärjestelmä soveltuu organisaation tuottamille tuotteille ja/tai palveluille
 • Tuotteille ja palveluille asetetut vaatimukset on huomioitu
 • Tuotteiden ja palveluiden määriteltyjä ominaisuuksia seurataan ja ohjataan
 • Organisaatio huomioi ja analysoi asiakastarpeet ja odotukset
 • Johtamisjärjestelmän toimivuutta seurataan sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa
 • Johtamisjärjestelmän toimivuutta pyritään jatkuvasi parantamaan
 • Organisaatio varmistaa riittävät resurssit edellä mainittujen prosessien ylläpitämiseksi


Akkreditointi on pätevyyden toteamista ja osoittamista. Akkreditointia hakeva toimielin määrittelee toiminta-alueen ns. pätevyysalueen, jonka osalta pätevyys arvioidaan. Akkreditointi myönnetään pätevyysalueelle, jolla toimijan pätevyys on osoitettu.  Akkreditoinnin tavoitteena on osoittaa toimijan antamien tulosten luotettavuus ja/tai todistusten uskottavuus. Akkreditoinnin vaatimusstandardeja on useita riippuen toiminnan luonteesta. FINAS akkreditoi eli toteaa päteviksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä todentajia (EMAS, päästökauppa, sähköntuotantotuki). Esimerkiksi SFS-EN ISO/IEC 17025 on standardi; jossa on testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset.


Akkreditointivaatimuksena käytetyissä standardeissa asetetaan vaatimuksia johtamisjärjestelmälle (laadunhallinnalle) sekä tekniselle toiminnalle. Johtamisjärjestelmäosiossa on huomioitu tasavertaisuus sertifioinnin vaatimuksena käytettyjen johtamisjärjestelmästandardien kanssa.


Teknisen pätevyyden tunnuspiirteitä akkreditoinnissa ovat:

 • Osaava, pätevä henkilöstö, joka on asianmukaisesti perehtynyttä ja kokenutta
 • Soveltuva ohjeistus
 • Jäljitettävä dokumentaatio ja tulosten kirjaus

Testaus, kalibrointi- ja tarkastustoiminnassa lisäksi:

 • Menetelmät ovat validoituja ja tarkoituksenmukaisia
 • Soveltuva laitteisto, jota ylläpidetään ja kalibroidaan asianmukaisesti
 • Testaukset ja määritykset on tehty jäljitettävästi, oleelliset kalibroinnit on jäljitettävissä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin ja mittausepävarmuudet on määritetty
 • Asianmukainen näytteenotto ja näytteiden käsittely
 • Riittävä laadunvarmistus ja valvonta
 • Mahdollisuuksien mukaan säännöllinen osallistuminen ulkoisiin vertailuihin


Akkreditoinnissa arvioidaan sekä toimijan johtamisjärjestelmää että teknistä toimintaa, kun taas sertifioinnissa auditoidaan johtamisjärjestelmän vaatimusten täyttymistä. Myös sertifiointia tekevä organisaatio voidaan akkreditoida, jolloin sertifiointitoiminnan pätevyys on osoitettu. Sertifiointi ei kuitenkaan yksinään osoita pätevyyttä tuottaa luotettavia tuloksia tai tuotteita, sillä sertifiointistandardit eivät sisällä teknistä pätevyyttä koskevia vaatimuksia.


Jenni Harjuoja, pääarvioija

Lisätietoja:
Securing testing, measurement or calibration services, The difference between accreditation and certification

pätevyys; akkreditointi; sertifiointi