Söka utvidgning av ackreditering


Kunden kan föreslå ändringar i sitt gällande ackrediterade kompetensområde. Ändringarna bedöms utifrån ansökan. Om ansökan gäller en utvidgning av kompetensområdet ska grunderna för kompetensen finnas med  i ansökningsmaterialet. 

Efter att ha fått tillräckligt material beslutar FINAS huruvida det görs ett bedömningsbesök eller om bedömningen utförs enbart utifrån dokumenten. En mindre utvidgning av kompetensområdet kan bedömas i samband med ett tillsynsbesök, om ansökan om utvidgning och tillhörande material har skickats till FINAS i god tid före tidpunkten för bedömningen. Ansökningar gällande omfattande utvidgningar av kompetensområdet, t.ex. nya delområden och nya tekniker, kräver en utvärdering av FINAS. Efter utvärderingen fattas beslut om bedömningens tidpunkt och bedömningsgruppens sammansättning. Kunden informeras om de åtgärder som utvidgningsansökan förutsätter.

Utvidgningarna och ändringarna av kompetensområdet fastställs genom ett beslut om ändring av ackreditering.


 

bedömning; tillsynsbesök; bedömningsbesök

 Mer information