Styrning av verksamheten

Delegationen för ackrediteringsärenden

FINAS verksamhet styrs av delegationen för ackrediteri​ngsärenden, som har utsetts av arbets- och näringsministeriet. Delegationen har 5–7 medlemmar som är insatta i ackrediteringsverksamhet samt en representant för ministeriet. Delegationens uppgift är att besluta om verksamhetslinjerna, ställa upp målen för verksamheten, följa upp hur målen uppnås och övervaka ekonomin. ​

Delegationen och VANK P

Delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven samt dess sektion för konstaterande av kompetens, den s.k. VANK P-sektionen, tar ställning till ackrediteringsorganets verksamhet och dess oberoende och opartiskhet. Sektionens 24 medlemmar representerar FINAS kunder och andra intressegrupper. Statsrådet utser delegationen för tre år i sänder.

 

 

delegation; styrning