Logga in

Verifieringsorgan

​​​

Verifiering av utsläppsrätter är en del av Europeiska unionens system för utsläppshandel. De verifierande organen verifierar och bekräftar uppgifterna i rapporterna om utsläpp av växthusgaser.

Syftet med utsläppshandeln är att växthusgasutsläppen från industriproduktionsanläggningar och energiverk samt från flygtrafiken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hålls inom ramen för EU:s totala utsläppstak för utsläppshandelssektorn. Utsläppstillståndet krävs bland annat inom följande branscher: fjärrvärmenät (bränning av bränsle i anläggningar), förädling av mineralolja, järn-/stålproduktion, massa-/papperstillverkning.


Energim
yndigheten kontrollerar utsläppen i enlighet med utsläppstillståndet.

Alla verksamhetsutövare som omfattas av EU:s utsläppshandel finns i utsläppshandelsregistret. Varje organ som har utsläppstillstånd finns i utsläppshandelsregistret.


Vid verifiering av stödet till produktion av elektricitet betalas produktionsstöd ut i form av ett inmatningspris till produktion av elektricitet som bygger på vindkraft, skogsflis, biogas och trädbränsle. Kontrollören verifierar kraftverkets uppskattade årsproduktion och uppfyllande av villkoren i lagen om stödet till produktion av elektricitet. Kontrollörens uppgift är också att verifiera kraftverkets produktionsrapport om mängden elektricitet som är berättigad till produktionsstöd och huruvida det uppföljningssystem som elproducenten använder motsvarar den uppföljningsplan som Energiverket godkänt.

Vid verifiering utifrån hållbarhetskriterier hör det till kontrollörens uppgifter att kontrollera det s.k. hållbarhetssystemet hos en producent av biodrivmedel och flytande biobränslen samt producentens iakttagande av hållbarhetssystemet regelbundet i enlighet med Energiverkets beslut om godkännande. Producenter av biodrivmedel och flytande biobränslen som främjar användningen av energi från förnybara energikällor i enlighet med RES-direktivet beviljas ekonomist stöd.


Krav och guider (uppdaterad 19.1.2024)

Alla kontrollörer (med undantag av EMAS-verifiering) har följande ackrediteringskrav:​

SFS-EN ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies.


Som krav vid verifiering av utsläppshandeln används dessutom:

Tillsammans med standarden SFS-EN ISO/IEC 17029:2019​:​​

  • SFS-EN ISO 14065:2021 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
  • EU-förordning 2018/2067 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2003 /87/EG om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer​

Vägledande dokument om verifiering av utsläppshandeln:

Som krav vid gratisutdelning i utsläppshandeln används dessutom:

Tillsammans med standarden SFS-EN ISO/IEC 17029:2019​:

  • EU 2019/331 Om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter​

Som krav vid verifiering av elproduktionsstöd används dessutom:

Tillsammans med standarden SFS-EN ISO/IEC 17029:2019:


Som krav vid verifiering utifrån hållbarhetskriterier används dessutom:

Tillsammans med standarden SFS-EN ISO/IEC 17029:2019:

  • RES-direktiivi 2018/2001/EY​​
  • ​Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013

Ackrediteringsmärket

Ackrediterade organ kan använda ett individualiserat FINAS-ackrediteringsmärke som består av FINAS-logotypen, det ackrediterade organets ackrediteringsnummer samt ackrediteringskravet. FINAS-ackrediteringsmärket används när det ackrediterade organet hänvisar till ackrediteringen till exempel i sina rapporter.

Ackrediterade kontrollörer använder ett ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsnummer har formen TXXX.


 

 


EMAS-kontrollörer

EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme) är ett frivilligt miljöhanterings- och revisionssystem för olika slags organisationer. Med hjälp av systemet kan organisationen också påvisa att dess miljöskydd utvecklas. Systemet används inom Europeiska unionen och EES-länderna och är öppet för organisationer av alla storlekar oberoende av bransch.

Krav och guider (uppdaterad 30.6.2021)

EMAS-kontrollörer har följande ackrediteringskrav:

Tillsammans med standarden SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015:
Europaparlamentets och Europarådets förordning 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)


Vägledande dokument i anslutning till EMAS-verifiering
Europeiska kommissionen har publicerat en guide om EMAS-systemet som innehåller praktiska råd för organisationer som är intresserade av EMAS-systemet. Dessutom har branschspecifika referensdokument upprättats. 

Ackrediteringsmärket
Ackrediterade organ kan använda ett individualiserat FINAS-ackrediteringsmärke som består av FINAS-logotypen, det ackrediterade organets ackrediteringsnummer samt ackrediteringskravet. FINAS-ackrediteringsmärket används när det ackrediterade organet hänvisar till ackrediteringen till exempel i sina rapporter. 

Ackrediterade EMAS-kontrollanter använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen FI-V-000X.

 

 

 

kontrollörer; Ackrediteringskravet