Testningslaboratorier


Ackreditering av ett testningslaboratorium visar att laboratoriet producerar pålitliga resultat med testningsmetoder som ingår i dess ackrediterade kompetensområde. De ackrediterade testningslaboratorierna är laboratorier inom industrin, servicelaboratorier eller offentliga forskningslaboratorier. Exempel på laboratoriernas verksamhetsområden är livsmedel, dricksvatten, vatten- och jordprov från miljön, utsläppsmätningar samt material- och produkttestning.

Testningslaboratorierna använder ackreditering för att påvisa sin kompetens för kunderna. I många anbudsförfaranden både i Finland och utomlands förutsätts att laboratoriet påvisar sin kompetens genom ackreditering. Många myndigheter utnyttjar laboratoriernas ackrediteringar när de godkänner organ för myndighetsuppdrag. I sådana fall har kompetenskraven fastställts i lagstiftningen.

Vid ackreditering av testningsverksamhet bedrivs nära samarbete med myndigheter inom olika områden i fråga om utveckling av verksamheten och utbyte av information. Exempel på dessa är testning av byggprodukter i enlighet med EU:s produktlagstiftning (miljöministeriet) och tester i anslutning till fordon, trafik och järnvägarna (kommunikationsministeriet och Trafi).

För myndighetssamarbetet inom vatten-, livsmedels- och foderanalyser och undersökning av boendehälsa har grundats den tekniska stödgruppen VERA, vars verksamhet presenteras mer ingående nedan.

Ackreditering av testningslaboratorier utförs även i samarbete med internationella program på olika sektorer. Samarbete bedrivs exempelvis vid utvärdering av dopinglaboratorier i samarbete med WADA och vid läkemedelstestning med EDQM.

Ackrediteringskravet för testningslaboratorier är standarden SFS/EN ISO/IEC 17025:2017.

Verksamhetssystemet för ett ackrediterat testningslaboratorium motsvarar de krav som ställs på ett verksamhetssystem enligt standarden ISO 9001. Motsvarigheten har fastställts i ett gemensamt uttalande av de internationella organisationerna i branschen ISO, ILAC och IAF.

Ackrediterade testningslaboratorier använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen TXXX.

TXXX
 

testningslaboratorium; Ackrediteringskravet; ackrediteringsmärke; ackreditering