Lagstiftning


​Bestämmelser om ackreditering

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
  • Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven nr 920/2005 och ändring av lagen 764/2014
  • Statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven 977/2005 
  • Lag om Säkerhets- och kemikalieverket nr 1261/2010 samt ändring av lagen 763/2014
  • Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket nr 1266/2010 samt ändring av förordningen 927/2014
lagstiftning

 Mer information