Certifieringsorgan


​Certifiering är bedömning av överensstämmelse med kraven. Kraven anges oftast i standarder. Standarderna kan vara internationella (ISO), europeiska (EN) eller nationella (SFS) standarder.

Certifieringen kan inriktas på ett ledningssystem, en produkt, en process eller en person. Exempel på ledningssystem är kvalitets-, miljö-, företagshälsovårds- och arbetarsäkerhets- och informationsskyddssystem. Produktcertifiering gäller konkreta produkter, såsom byggprodukter, elektriska apparater och komponenter eller processer, till exempel svetsningsprocessen.

Certifieringsorganet bedömer huruvida det system, den produkt eller den person som ska certifieras de krav som framförs i certifieringskraven. Det finns olika bedömningsmetoder och de kan omfatta bedömning, testning eller inspektion av dokument eller information som samlats in om den praktiska verksamheten. Särskilt vid personcertifiering kan skriftlig eller fristående examen användas. Utifrån bedömningen utfärdar certifieringsorganet ett intyg som konstaterar att ledningssystemet, produkten, processen eller personen uppfyller de fastställda kraven. Certifieringen gäller under en utsatt tid, varefter det är möjligt att göra en nycertifiering. Upprätthållandet av en certifiering kan omfatta bedömningsåtgärder under certifieringens giltighetstid, t.ex. årligen.

De certifieringsorganisationer som omfattas av ackrediteringen erbjuder sina kunder certifiering av ledningssystem, produktcertifiering och personcertifiering.

Certifiering är oftast ett frivilligt förfarande med vilket man kan påvisa att det certifierade objektet uppfyller de krav som ställs på det. Certifiering kan också användas för att påvisa uppfyllandet av krav som baseras på lagstiftning, t.ex. direktiv eller EU-förordningar.

De ackrediterade certifieringsorganisationerna är opartiska tredje parter som är oberoende av certifieringens objekt. De ska ha den kompetens och de övriga förutsättningar för sin verksamhet som definieras i internationella standarder.

 

Kravstandarder

  • Certifiering av ledningssystem SFS-EN ISO/IEC 17021:2015
  • Produktcertifiering SFS-EN ISO/IEC 17065:2012
  • Personcertifiering SFS-EN ISO/IEC 17024:2012


Ackrediterade certifieringsorgan använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen SXXX.

 

 

bedömning; ackrediteringsmärke; certifieringsorgan