Logga in

Ackreditering

​ 

​Ackreditering, dvs. bedömning av kompetens, är ett på internationella kriterier baserat förfarande som gör det möjligt att konstatera kompetensen hos ett organ  på ett tillförlitligt sätt.

I den bedömningsprocess som föregår ackrediteringsbeslutet påvisas att organet uppfyller de krav som beskrivs i den standard som utgör ackrediteringskravet på det föreslagna kompetensområdet.

Organisationen ska kunna påvisa att resultaten är riktiga och jämförbara.

FINAS verksamhetsprinciper

  • likvärdigt och enhetligt bemötande av kunderna
  • opartisk och oberoende verksamhet
  • uppgifterna om kunderna behandlas konfidentiellt under varje fas av processen.
  • ackrediteringsbesluten är offentliga i enlighet med principen om öppen verksamhet och uppgifterna om de ackrediterade kundernas kompetensområden administreras på FINAS webbplats. 

Inom ackrediteringsverksamhet iakttas globalt enhetliga arbetssätt och krav. FIN​AS verksamhet har vid internationella bedömningar konstaterats vara likvärdig med ackrediteringsverksamheten i andra länder. Det här möjliggör ett globalt godkännande av de intyg och resultat som lämnas av aktörer/organ ackrediterade i Finland. Mer information på vår webbplats.

 

kompetens; ackrediteringsverksamheten; ackreditering

 Om ackreditering

Ackreditering berättar för kunderna att verksamheten är kompetent, trovärdig och pålitlig
Ackreditering kan göra det lättare för organ att etablera sig på marknaden
Genom ackreditering är det möjligt att uppfylla myndigheternas eller lagstiftningens krav på kompetens, vilket möjliggör verksamhet på området i fråga
Ackreditering främjar den inre marknadens funktion i Europa genom att säkerställa att det är möjligt att lita på kvaliteten av de tjänster som den ackrediterade organet producerar även internationellt
Konsumenter kan lita på kvaliteten på en tjänst som tillhandahålls av ett ackrediterat organ