Ackrediteringsbeslutets villkor

​​​​​
Kunden förbinder sig att i sin ackrediterade verksamhet iaktta de kompetenskrav som ackrediteringstjänsten FINAS har fastställt. Information om de gällande ackrediteringskraven finns till påseende på FINAS webbplats och i dokumentet FINAS P1 (pdf). FINAS informerar sina ackrediterade kunder om ändringar i ackrediteringskraven och om de övergångstider som finns . Om ackrediteringskraven förändras, ska kunden påvisa att den uppfyller de förändrade kraven inom en given övergångstid. I annat fall upphör ackrediteringen att gälla efter övergångsperioden.

Ackreditering förutsätter att kunden fortlöpande uppfyller de gällande ackrediteringskraven och övriga förutsättningar för ackreditering. FINAS ska fortlöpande kunna säkerställa att kraven och förutsättningarna uppfylls.

En ackrediterad kund förbinder sig att med det snaraste meddela ackrediteringstjänsten FINAS om alla ändringar i dess juridiska, kommersiella eller organisatoriska ställning och i organets ledning liksom även om alla ändringar som har betydelse för ackrediteringen, i synnerhet med avseende på personalen, utrustningen, lokalerna, kompetensområdet eller förfarandena.

Ett ackrediterat organ förbinder sig att följa ackrediteringsbeslutets villkor (pdf)Specialvillko​r gäller för AQAP certifiering (pdf)​.

Kunder till FINAS kan inte erbjuda bedömningstjänster med samma innehåll som FINAS. Ackrediterade kunder kan sålunda inte erbjuda bedömningstjänster utifrån de standarder som är ackrediteringskriterier. Om en ackrediterad kund vid bedömning av sina underleverantörer använder sig av standarder som är ackrediteringskrav ska det av bedömningsresultaten tydligt framgå att bedömningen har gjorts i underleveranssyfte. Missbruk av ackrediteringsstandarder leder till inledande av processen för annullering av ackreditering.


 

bedömningstjänster; bedömning; ackreditering