Annan bedömningstjänst


Ackreditering är det primära sättet att visa kompetensen hos en organisation. Utöver ackreditering kan FINAS också utföra annan bedömning av kompetens.  Vid annan bedömning ställs kompetenskraven i allmänhet av den myndighet vars godkännande eller motsvarande beslut organet vill uppnå genom bedömningen. Då är det möjligt att helt eller delvis tillämpa samma krav som vid ackreditering, eller så kan kraven baseras på nationell lagstiftning. FINAS utför en bedömning i enlighet med de fastställda kriterierna och utfärdar ett utlåtande om kompetensen som myndigheten kan utnyttja när den fattar beslut om godkännande. Vid bedömningen iakttas i övrigt samma principer som vid ackrediteringsförfarandet.

Exempel på annan bedömning är bedömning av testningslaboratorier för Eviras godkännande och bedömning av godkända sakkunniga (Trafiksäkerhetsverket Trafi).

 

 

bedömning; bedömningstjänster