Avtal om erkännande av ackreditering


​Ackrediteringstjänsten FINAS har genom internationella referentbedömningar påvisat kompetensen av dess verksamhet. Kompetensen och den ömsesidiga jämförbarheten av ackrediteringsorgan i olika länder har säkerställts med avtal om erkännande av ackreditering både på det europeiska och det globala planet. Avtalen baseras på standarden ISO/IEC 17011, som ackrediteringsorganen iakttar, samt i Europa på EU-förordningen (Nr 765/2008). Internationella avtal har ingåtts separat om laboratorieverksamhet skilt för testnings- och kalibreringsverksamhet. För certifieringen har gjorts skilda avtal för kvalitetssystem, produkt-, person- och miljöledningssystem. Dessutom har avtal slutits för kontroll- och verifieringsverksamhet samt för arrangörsverksamhet av provningsjämförelser.


Vid referentbedömningar väntas ackrediteringsorganet påvisa att den med tanke på dess organisation har förutsättningar att verka som ett självständigt, oberoende och opartiskt organ. Verksamheten ska uppfylla de kriterier på ledningen, personalen och verksamhetsprocesserna som krävs av kompetenta organisationer. Ackrediteringsorganets verksamhet ska vara öppen och transparent på så sätt att organet informerar öppet om de ackrediteringskrav som iakttas och om ackrediteringens resultat.

 

EA Multilaterala avtalet innebär att FINAS som undertecknare av MLA erkänner likvärdigheten hos andra undertecknares ackrediteringssystem.


• SFS-EN ISO/IEC 17011:2017, Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.
• Avtal med internationella organisationer: European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum Inc. (IAF) 

internationell; kompetens; jämförbarheten; referentbedömningar