Logga in

Anmälda organ

​​​​​De anmälda organen är förknippade med utsläppandet av produkter på marknaden inom EU. Om särskilda krav ställts på en produkt som släpps ut på marknaden i fråga om säkerhet, hälsa eller miljöskydd, kan bedömning av en tredje part förutsättas i lagstiftningen. En sådan bedömning av överensstämmelse med kraven utförs av ett anmält organ.
​​Anmälda organ är bedömningsorgan som utsetts att sköta uppgifter inom bedömning av överensstämmelser med kraven som bygger på EU:s förordningar. Bedömningsuppgifterna anknyter till utsläppandet av vissa produkter på marknaden. Dessa bedömningsorgan utför uppgifter som fastställs i produktlagstiftningen för produkten i fråga. I EU-lagstiftningen fastställs även om en tredje part, dvs. ett anmält organ, behövs för bedömning av produktens överensstämmelse med kraven. Behörigheten av ett anmält organ påvisas främst med ackreditering.

Anmälda organ är instanser som anmälts av medlemsstaten till kommissionen, och som har tillstånd att utföra bedömning av överensstämmelse med kraven. Om utnämningen av anmälda organ samt vilken myndighet som utnämner dem har stiftats i lagen. Den utnämnande myndigheten ansvarar för att uppgifterna om de anmälda organen införs i datasystemet NANDO som Europeiska kommissionen upprätthåller. Myndigheten utnyttjar organets ackreditering av ackrediteringstjänsten FINAS vid utnämningen.

Anmälda organ utför en eller flera delar av bedömningen av överensstämmelse med kraven. Bedömningsförfarandet för överensstämmelse har indelats i moduler, vars tekniska förfaranden är olika. Ackrediteringen fastställs utifrån de moduler som organets verksamhet omfattar. För modulerna har även fastställts s.k. primära standarder i EA:s kravdokument EA-2/17, enligt vilka ackreditering ansöks. Enligt detta kan det anmälda organet vara ett ackrediterat testningslaboratorium, kontrollorgan eller certifieringsorgan.

Vid bedömning beaktas även den horisontella lagen om anmälda organ 278/2016 och den nationella sektorlagen.

Krav och guider (uppdaterad 30.6.2021)

Anmälda organ har ett av följande ackrediteringskrav som ackrediteringskrav:

SFS-EN ISO/IEC 17020:2012, SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015, SFS-EN ISO/IEC 17024:2012, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ackreditering av anmälda organ är också förknippad med kravdokument och vägledande dokument för det aktuella ackrediteringsområdet. Se ytterligare information på presentationssidan för varje ackrediteringsområde.​​

Kravdokument i anslutning till verksamhet av anmälda organ
 

 

bedömning; anmäldaorgan