Upprätthållande av ackreditering


Planering av bedömningarna

Ackrediteringstjänsten FINAS utvecklar och inriktar bedömningen med hjälp av en helhetsbetonad planering. Bedömningsplanen för den fyra år långa ackrediteringsperioden utarbetas av bedömningsledaren i samarbete med bedömargruppen. Som stöd för bedömningsbesöken kan också andra bedömningsmetoder användas, t.ex. utvärdering av dokument, intervjuer och material från det  bedömda organets verksamhet.

Vid utarbetandet av bedömningsplanen iakttas följande principer:

• Bedömningsplanen utarbetas på så sätt att den inriktas på verksamhetsorganets alla ackrediterade funktioner och verksamhetsställen.
• Varje funktion och verksamhetsställe bedöms under ackrediteringsperioden.
• I bedömningsplanen beaktas inriktningar på funktioner som är väsentliga och krävande med tanke på verksamheten.
• Nya områden och områden på vilka man under tidigare besök observerat många förändringar och/eller avvikelser bedöms mer ingående eller med större frekvens.
• Ett flexibelt kompetensområde och tillämpandet av det beaktas alltid vid bedömningen.


Bedömningsplanen justeras när det skett ändringar eller utvidgningar i kompetensområdet samt utifrån den senaste bedömningens resultat. Återkommande bedömningar görs i regel en gång om året, dock på så sätt att det första bedömningsbesöket görs inom 6–9 månader från beslutet.


Återkommande bedömningar/tillsyn

Tillsynen består av bedömningsbesök och av andra kompletterande bedömningsmetoder. Processen för tillsyn följer samma principer som de som gäller vid den första bedömningen. Tiden för att åtgärda eventuella observerade avvikelser är dock vanligtvis en månad. I fråga om eventuella betydande avvikelser ska dock åtgärder vidtas omedelbart varför tiden för att korrigera betydande avvikelser är kortare. Om åtgärdandet av betydande avvikelser fördröjs kan det leda till en tillfällig annullering av kompetensområdet.  Med kunden avtalas alltid om en exakt tid för att åtgärda avvikelserna.

Förnyad ackreditering

Ackreditering beviljas på viss tid (4 år). Den verksamhet som omfattas av ackrediteringen bedöms på nytt under det sista året beslutet gäller om kunden vill fortsätta sin ackreditering. FINAS och kunden kan avtala om förnyad ackreditering exempelvis vid ackrediteringsperiodens sista besök för tillsyn eller på organisationens separata meddelande. Genom förnyad ackreditering försäkras att kunden fortfarande är kompetent att verka på hela det område som ackrediteringen täcker. Bedömningen baseras på material som skickas till experterna på förhand, på observationer som gör på förhand, på intervjuer och på information som erhållits vid tidigare bedömningar och som konstaterats fortfarande vara riktig. Bedömningen för fortsatt ackreditering har samma omfattning och djup som den första bedömningen.

Utvidgande och ändringar av ackrediteringsbeslut
Kunden kan föreslå ändringar i sitt gällande ackrediterade kompetensområde. Ändringarna bedöms utifrån ansökan.


Se mer: Söka utvidgning av ackreditering

 

 

ackreditering; kompetensområde; bedömningsbesök; ackrediteringsbeslut