Det egentliga bedömningsbesöket


​FINAS avtalar med kunden och bedömningsgruppen om tidpunkten för och innehållet i bedömningen. Bedömningen omfattar bedömningsbesök på centrala verksamhetsställen och andra bedömningsåtgärder, t.ex. en eventuell kontroll av fältverksamheten och kompetensprov. Vid planeringen beaktas kompetensområdets omfattning, verksamhetsställena och nyckelfunktionerna. Bedömningsprogrammet upprättas utifrån dessa.

Bedömningsgruppens uppgift är att bedöma hur kunden uppfyller ackrediteringskraven inom det kompetensområde som beskrivs i ansökan. Bedömningsgruppen försäkrar sig om verksamhetens kompetens och resultatens och certifikatens tillförlitlighet genom att intervjua ledning, ansvarspersoner och personal, följa verksamheten och gå igenom anvisningar och filer.

Observationer av verksamhet där ackrediteringskraven inte fylls noteras som avvikelser. Avvikelserna grupperas i två klasser, avvikelser och betydande avvikelser. Som avvikelser antecknas sådana brister som inte direkt äventyrar resultatens riktighet eller den funktionella helheten. Som betydande avvikelser klassificeras en avvikelse eller flera små avvikelser som kan äventyra verksamhetens tekniska nivå eller resultatens tillförlitlighet.

Bedömningen avslutas genom att bedömningsgruppen presenterar för kunden ett sammandrag och slutsatserna av bedömningen tillsammans med de avvikelser som kommit fram och motiveringarna till dessa. Samtidigt avtalas om hur de observerade avvikelserna ska åtgärdas och om tidtabellen för åtgärderna. Med tanke på bedömningens förlopp och effektivitet försöker man hålla tidtabellen tillräckligt kort. Tiden för att åtgärda avvikelser som observerades vid den första bedömningen är vanligtvis högst tre månader och kan endast i särskilda fall vara längre.

Efter bedömningen upprättas bedömarvisa rapporter som beskriver hur den bedömda verksamheten uppfyller ackrediteringskraven. Rapporterna presenterar observationerna och slutsatserna från bedömningen och lägger fram de förutsättningar på vilka var och en av bedömarna grundar sitt förordande av ackrediteringen. Rapporterna tillställs kunden.

Kunden tillhandahåller FINAS rapporter över de korrigerande åtgärder som har vidtagits i enlighet med den överenskomna tidtabellen. Bedömningsgruppen bedömer utifrån det erhållna materialet huruvida åtgärderna är tillräckliga och ber vid behov om komplettering av de korrigerande åtgärderna. I princip kan åtgärderna kompletteras en gång varefter bedömningsgruppen bedömer deras tillräcklighet. Vid behov säkerställs att de korrigerande åtgärderna är tillräckliga genom ett nytt bedömningsbesök. Ackreditering kan beviljas först när alla avvikelser har åtgärdats och de korrigerande åtgärderna har befunnits vara tillräckliga.

 

bedömningsgruppen; ackrediteringskraven; ackreditering