Ackrediteringens kompetensområde


Kompetensområdet anger den verksamhet som kunden föreslår för ackreditering, som har bedömts och inom vilket kunden konstaterats vara kompetent. Kompetensområdet definierar de tjänster som kan tillhandahållas som ackrediterade. I kompetensområdet antecknas verksamhetsområdet och beroende på bransch de testmetoder, kontrollobjekt eller certifieringsobjekt i anslutning till vilka organisationens kompetens har påvisats. 

FINAS uppdaterar en förteckning över kundernas gällande kompetensområden på sin webbplats.

Kompetensområdena är i regel exakt definierade så kallade specificerade kompetensområden (på engelska: fixed scope). Ett ackrediterat organ kan också ha ett s.k. flexibelt kompetensområde (på engelska flexible scope), där kompetensområdet presenteras på en mer allmän nivå. Det flexibla kompetensområdet har utvecklats främst för sådana organisationer vilkas verksamhet är av forsknings- och/eller utvecklingskaraktär och för att det inte alltid är möjligt att förutse egenskaperna hos det objekt som ska testas, kalibreras, kontrolleras eller certifieras. Även i ett specificerat kompetensområde kan det finnas element av flexibilitet.

Principerna för användningen av flexibelt kompetensområde
• Verksamheten presenteras på en mer allmän nivå än i fråga om ett specificerat kompetensområde.
• Möjlighet att med vissa begränsningar göra ändringar i kompetensområdet utan förhandsbedömning.
• Ändringarna bedöms i efterhand i anslutning till bedömningsbesöken.
• Flexibilitet tillåter inte att helt nya metoder tas i bruk inom något av de ackrediterade delområdena.

 

Ett flexibelt kompetensområde kräver
• systematisk verksamhet
• lämpliga personalresurser och andra resurser
• fungerande förfaranden för identifiering av riskfaktorer i verksamheten
• effektiva och transparenta valideringsmetoder som dagligen är fungerande
• yrkeskunskap att variera verksamheten efter kundernas behov
• heltäckande och för verksamheten lämpade kvalitetssäkringsförfaranden
• spårbar, heltäckande och klar dokumentering av verksamheten och dokumenthantering
• aktiv uppföljning av kundbehoven och responsen samt samarbete med kunderna. 

 

 

kompetensområde; verksamhetsområdet; ackreditering