Jämförelsemätningar som mätare av ackrediteringsverksamhetens funktion


Framgången av ackrediterade laboratorier i internationella jämförelsemätningar som överenskommits på förhand används som indikator för hur effektiv och välfungerande ackrediteringsverksamheten är. På Europanivå samordnas jämförelsemätningarna i arbetsgruppen för jämförelsemätningar vid det europeiska samarbetsorganet för ackreditering EA, som också jämför mätningarnas resultat. En tillförlitlig analys av jämförelsemätningarnas resultat förutsätter att ett tillräckligt antal deltagande laboratorier från olika länder i Europa.

EA ordnar inte jämförelsemätningar själv, utan organisationen samarbetar med kompetenta arrangörer av jämförelsemätningar. EA:s arbetsgrupp för jämförelsemätningar fattar beslut om valet av de jämförelser som följs upp varje år. Ackrediteringsorganen informeras om de utvalda jämförelserna, och ackrediteringsorganens uppgift är att välja ut ackrediterade laboratorier i sina verksamhetsländer och kalla dem till de utvalda jämförelserna.

Jämförelsemätningarna behandlas konfidentiellt på EA-nivå, och arrangörerna av jämförelsemätningar äventyrar inte konfidentialiteten av kundernas resultat. För att det ska vara möjligt att utnyttja analysen av resultaten är det viktigt att ett tillräckligt stort antal laboratorier som utsetts av EA deltar i mätningen så att mätningens resultat blir statistiskt signifikanta. Vid sidan av bedömningen av ackrediteringens funktion behandlas också eventuella tekniska frågor och problem som lyfts fram vid jämförelsemätningarna. Ackrediteringsorganen informeras om dessa tekniska frågor, och de kan i sin tur informera sina tekniska bedömare och utveckla bedömningsverksamheten genom detta.

 

Ackrediteringsorganen; jämförelsemätningar; bedömning; ackreditering