FINAS osoitti pätevyytenä vertaisarvioinnilla

3.5.2017
Akkreditointielinten pätevyys, tulosten luotettavuus ja vastavuoroinen hyväksyttävyys varmistetaan sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti monenkeskisillä tunnustamissopimuksilla (MLA, Multilateral Agreement).

Sopimusten perustana on akkreditointielinten noudattama standardi ISO/IEC 17011, kansainvälisesti sovitut periaatteet sekä Euroopassa asetus EU 765/2008. Kansainväliset sopimukset kattavat laboratoriotoiminnan erikseen kalibroinnin ja testauksen alueilla. Sertifioinnin osalta on erilliset sopimukset laatujärjestelmien-, tuote-, henkilö- ja ympäristöjärjestelmien akkreditoinnille. Lisäksi on solmittu sopimukset tarkastus- ja todentamistoiminnasta sekä vertailumittausjärjestäjien toiminnasta. Sopimukseen pääsemisen edellytyksenä on akkreditointielimeen kohdistettu vertaisarviointi ja positiivinen tulos siitä.

Vuoden 2016 toukokuussa oli FINASin toiminnan vertaisarviointi, jonka toteutti EA:n (European Co-operation for Accreditation) kokoama vertaisarviointiryhmä. Vertaisarviointi toteutetaan eri maiden akkreditointielimissä säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein.

FINASin arvioinnin laajuus oli viisi työpäivää ja kymmenen arvioijaa, jotka kaikki olivat eri Euroopan maiden akkreditointielimistä. Jokainen arvioija seurasi FINASin arvioijaryhmiä arviointikäynnin aikana, ja viikon aikana toteutettiin 15 käyntiä FINASin asiakkaiden luona eri puolilla Suomea.  Lisäksi arvioitiin akkreditointitoiminnan hallinnointia, johtamista, akkreditointiprosessien toteutusta ja FINASin muuta toimintaa haastattelemalla johtoa ja henkilökuntaa sekä tutustumalla asiakirjoihin toimistotiloissa Pasilassa.

Arviointiin sisältyi kaikkien FINASin akkreditointitoimialojen arviointi: testaus- ja kalibrointilaboratoriot, tarkastuslaitokset, sertifiointielimet (henkilö-, tuote- ja järjestelmäsertifiointi), päästökauppatodentaminen ja ensimmäistä kertaa myös vertailumittausjärjestäjien akkreditointi (PTP: Profiency Test Provider). Viimeksi mainitulle toimialueelle ei vielä ollut EA:n MLA-sopimusta FINASin vertaisarvioinnin ajankohtana. EA:ssa aloitettiin vuonna 2016 vertaisarvioinnit uuden toimialan sisällyttämiseksi MLA-sopimukseen piiriin. FINASin tavoitteena oli pysyä EA:n MLA-sopimuksessa niiden alueiden osalta, jossa FINAS on allekirjoittaja sekä päästä ensimmäisten joukossa sopimukseen PTP:n osalta.

Vertaisarviointiryhmä totesi FINASin vahvuuksiksi muun muassa pätevän ja sitoutuneen oman henkilöstön, ammattitaitoiset ulkoiset (ulkoiset pääarvioijat, tekniset arvioijat ja asiantuntijat) arvioijaresurssit ja johtamisjärjestelmän toimivuuden.

Arviointiryhmän esiin nostamat 10 poikkeamaa ja 25 muuta havaintoa perustuivat yksityiskohtaisiin havaintoihin FINASin toiminnasta, ja ne koskivat sekä arviointien suunnittelua ja raportointia että akkreditointiprosessin hallintaa.

EA:n vertaisarviointiryhmä esitti johtopäätöksenään, että FINAS täyttää asetetut vaatimukset ja jatkaa MLA-sopimuksessa. Tämä kuitenkin edellytti FINASilta vielä vertaisarvioinnissa havaittujen poikkeamien korjaamista. Lisäksi arviointiryhmä suositti FINASin liittymistä MLA-sopimukseen PTP:n osalta, sitten kun MLA-sopimuksen laajentamisedellytykset EA:n tasolla täyttyvät.

Vertaisarvioinnin jälkeen FINASissa tehtiin poikkeamien juurisyyanalyysi, ja suunniteltiin ja toteutettiin korjaavat toimenpiteet. Arviointiryhmä arvioi toimenpiteiden riittävyyden ja toimitti FINASin vertaisarvioinnin loppuraportin EA:n MACille (Multilateral Agreement Council) käsiteltäväksi ja vertaisarvioinnin lopputuloksesta päätettäväksi.

EA:n MAC-kokouksessa 26-27.4.2017 Sofiassa käsiteltiin akkreditointielimille tehdyt vertaisarvioinnit. FINASin todettiin täyttävän asetetut vaatimukset ja jatkavan allekirjoittajana EA:n MLA-sopimuksessa.

EA:n monenkeskisen tunnustamissopimuksen laajentaminen vertailumittaustenjärjestäjien akkreditointiin

Edellä mainitussa kokouksessa käsiteltiin myös EA:n MLA-sopimuksen laajentamiseen liittyvät vertaisarvioinnit. Kokouksessa todettiin, että 12 eurooppalaista akkreditointielintä; FINAS mukana; täyttää niille asetetut vaatimukset vertailumittausjärjestäjien akkreditointien osalta ja päätös EA:n MLA-sopimus laajentamisesta kattamaan myös edellä mainitun toiminnan voitiin tehdä. Sopimukseen kuuluvat akkreditointielimet ovat: ACCREDIA (Italia), CAI (Tsekki), COFRAC (Ranska), DANAK (Tanska), ENAC (Espanja), ESYD (Kreikka), FINAS (Suomi), NA (Norja), PCA (Puola), RvA (Hollanti), TURKAK (Turkki) ja UKAS (Iso-Britannia).

FINAS on akkreditoinut kaksi vertailumittausjärjestäjää. PT01, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus, Proftest SYKE järjestää ympäristöalan vertailumittauksia ja PT02 Labquality Oy, Ulkoiset laadunarviointipalvelut järjestää kliinisen alan vertailumittauksia. Ajantasaiset pätevyysalueet löytyvät verkkosivuiltamme.

FINAS-akkreditointipalvelu, johtaja Risto Suominen

DSC03316.JPG 

#sopimukset; #kansainvälisyys